Amordad Weekly Newspaper

موسیو لوور صفوی در کنار مادام لوور

- خبرنگار امرداد مارال آریایی

مانداکهای(:آثــار) تاریخی و هنری ارزشمند ایران بخشــی بــزرگ از گنجخانههای(:موزه) جهان را، مانند گنجخانهی لوور، آراســتهان­د. در دهمین نشســت تخصصی بنیاد هزار افسان و بنیاد کافه تهرون چگونگی گشایش گنجخانهی لوور و مانداکهای آن پرداخته و بررسی شد. کیانوش معتقــدی پژوهشگــر مانداکهای تاریخی ایــران گنجخانهی لــوور را بر پایهی آزمودههای ســهماههای که امســال از سوی گنجخانهی لوور به پاریس فراخوانده شــدهبود، برای باشــندگان بازگو کرد و گفت که سه ماه زمان بســیار خوبی برای بازدید از بخشهای گوناگون گنجخانهی لــوور در جایگاه یکی از بزرگترین گنجخانههای جهان بود. وی در ادامــه از ســاختار ســازهی گنجخانه و چگونگی گشــایش آن گفت: «لــوور در چهار اشکوب(:طبقه)، زیرزمین، همکف و دو اشکوب دیگر نزدیک به هشت کیلومتر راه پیاده است. شــمار مانداکهای گنجخانه به درستی آشکار نیست زیرا هر روز افراد شناخته شده و ثروتمند مانداکهایی پیشکش یــا خریداری میکنند. مانداکهای گنجخانه هیچگاه جابهجا نمیشوند ولی دو نگارخانه برای نمایشگاهها­ی چرخشی است و مانداکها از تمدنهای گوناگون هستند. زمانــی لــوور کاخ پادشــاهی بوده اســت. بخشــی از دیوار زیرزمین ســدهی دوازدهم ترســایی(:میادی) را نشان میدهد و سازهی اصلی در ســدهی پانزدهم ســاخته شــد. هر پادشاهی که روی کار آمد بخشهایی را افزود و از مهرازان(:معماران)، نگارگران و هنرمندان برای آراستن کاخ یاری گرفت. لوور امروزی با آمدن ناپلئون بناپارت ساخته شد و نزدیک به 200 سال بیدگرگونی برجای مانده است. نخستین بار دهم آگوست 1۷93 ترسایی بخشی از لوور به عنوان نگارخانه با 0۵3 تابلو به روی همگان برای بازدید گشوده شد.» وی در دنبالــه از تاالرهای گوناگون لوور گفت: «لوور دارای ســهتاالر "ریچلیو"، "ســولی" و "دنون" به نام سرپرستان پیشین گنجخانه است. مانداکهای تاریخی ایران در تاالر سولی هستند، نگارهی مونالیزا، تندیس ونوس و مانداکهای باستانی مصر در تاالر دنون هستند. مانداکهای باســتانی ایران باشــکوهتر­ین و زیباترین بخش لوور است که غیرایرانیه­ا هم تحت تاثیر قرار میگیرنــد. دیوارههای نامدار، آجرهای لعابدار شوش از دورهی هخامنشیان و یک سرستون بیکموکاست از پارسه که بیمانند اســت و چوبها مانند خود نمونهی هخامنشی روی سرستون جا داده شدهاند. در میانهی تاالر ویترینهایی از مانداکهای سیمین، زرین و فلز، بیشتر از یافتههای شوش جاگیری شدهاند. وی دربــارهی زیرنویــس مانداکهــا گفت که بخــش بزرگی از مانداکهای باســتانی به زبان فرانســه زیرنویس شــدهاند و بخش دیگر وابســته بــه دورهی اســامی دوزبانه (فرانسویـان­گلیســی) اســت و ایــن کار

بازدیدکنند­گان را سخت کرده است. گنجخانههــ­ای بزرگ همیشــه از مانداکهای شناختهشدهش­ــان درآمد باالیی دارد. لوور هم با مونالیزا شناخته شده اســت. پس، با فروش کاالهایی مانند پیراهن، رویخچالی، خطکش، کارتپستال، کتابهای تخصصی و تندیسها درآمــد خوبــی دارد که در ایران بــه این نکته کمتر توجه شــده است؛ در ایران حتا کتابچهای برای شناساندن مانداکهای گنجخانه نداریم و تنها در چند برگهی بههمچسبیده مانداکها را میشناسانند. گنجخانهی لوور همیشه یک «مادام لوور» دارد و در جایگاه نشان در ورودیها، بلیتها ...و چهره مونالیزا دیده میشود؛ امسال برای نخستین بار در پی کوشــش سرپرست بخش اسامی، بانو هینلز، ایرانشــنا­س بزرگ، چهرهی یک مرد صفوی را از روی کاشــیهای دورهی صفوی در جایگاه «موســیو لوور» برگزید. هماکنون چهــرهی مونالیزا در کنار یک مرد صفوی روی کاشی کشیده شده است و در هرم دیده میشود. این کار بســیار ارزشمندی است زیرا در سال بیش از ۷ میلیون تن از گنجخانه بازدید میکنند. برخی حتا نام ایران را نمیشناســن­د و بیگمان برای دیدن چهرهی مرد صفوی از مانداکهای ایرانی بازدید خواهند کرد.

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran