بیبیسی و عربستان در کمین زبان پارسی در افغانستان

Amordad Weekly Newspaper - - News - نویسنده سپینود جم

درخواست شورای نویسندگان پارسی انجمن از فرهنگستان زبان و ادب پارسی

زبان فارســی با آنکه در گذر روزگار همواره با تهدیدهای بسیار از سوی تازشگران و کینهورزان روبهرو بوده اســت و گاه به دامان پاکش دست یازیدهاند، همواره توانسته است خود را از گرداب نابودی بیرون بکشــد و با تکیه بر همبستگی و هماندیشی فارسیزبانان نگاهبان یکپارچگی مردمان گســترهی بزرگ ایران فرهنگی بوده اســت. فرزانهی توس بیش از هزار سال پیش با ســرایش شاهنامه این پیوند فرهنگی را زنده نگاه داشت تا این زبان سپند(:مقدس) از آسیب اهریمنان بیگزند بماند. چند روز پیش دگرگونی نــام رویهی(:صفحه) بیبیسی افغانســتان به بیبیسی دری (دری گویشــی از زبان پارسی است) در فیسبوک این خبرگزاری با موجی از واخواستهای(:اعتراض) دوستداران زبان فارسی و کاربران این شبکهی اجتماعی در جای جای جهان بهویژه از ســوی مردم و اهالی فرهنگ افغانســتان رو به رو شده اســت. کاربران این رسانه بر این باورند که این دگرگونی با برنامهریزی بــرای ادامهی نیرنگ فارسیستیزی و جداییافکنی میان فارسیزبانان است که به گفتهی دکتر عزیز آریانفر دیپلمات ارشد بازنشستهی افغانســتان، سالها پیش از سوی شــعبهی تبلیغ و ترویج ســتاد مرکزی حزب کمونیست شوروی پیشین زیر نگر(:نظر) میخاییل سوسلف، بزرگترین تئوریسن آن حزب و پس از وی بوریس پوناماریف آغاز شده بود. در دنبالهی این واکنشها شــورای نویسندگان انجمن پایش و پاالیش زبان پارســی (پارسی انجمن) نیز به این رخداد واکنش نشــان داده و در پاســخ به جداییافکنی بیبیسی بیانهای را پخش کرده است که در زیر میخوانید: «به دنبــال دگرگون کردن نام "زبان فارســی تاجیکی" به "زبــان تاجیکی" در مجلس ملی تاجیکستان، که با پشتیبانیهای آشکار و پنهان عربستان ســعودی انجام شد، بنگاه خبرپراکنی بیبیســی نیز نام تاربرگ "بیبیســی برای افغانســتان" را در ســامانهی فیسبــوک به "بیبیســی َدری" دگرگون کرده اســت. این دیگرگونی بر پایهی این دیدگاه اســت که زبان دری و زبان پارسی دو زبان دیگرسان(:متفاوت) و جدا هســتند؛ دیدگاهی که از هیچ پشتوانهی دانشــیک(:علمی) و زبانشناســیک برخوردار نیست. هرچند چنین کنشها و کرد و کارهایی از این رســانه بیپیشینه نیســت، این بار کار از بازیگوشــیهای ریز و درشــت گذشته است و دستاندرکاران این رســانه آشکارا به تحریفی تاریخی و زبانی دست یازیدهاند. انجمن پایش و پاالیش زبان پارســی (پارســی انجمن) ایــن دگرگونی نــام را دارای آماجهای سیاسی و قومی آشکار و در راستای جدایی انداختن میان مردمان همتبار و همریشــهی افغانستان، تاجیکستان و ایران ارزیابی میکند و از کارشناسان و پاسخداران(:مســووالن) این رسانهی جهانی میخواهد که پاسخگو باشند بر پایهی کدام سند و گواه دری را زبانی جدا از پارسی میشناسانند. همچنین بر فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که به فرنام(:عنوان) نهادی رسمی به سادگی از کنار چنین پرسمانهایی(:مســایلی) نگذرد و در برابر کنشهای نیرنگآلــود جداییپراکنان به پشتیبانی و پدافند از زبان پارسی برخیزد. در زمانــی کــه فریــاد واخواســت(:اعتراض) پارســیزبانان از گوشهگوشــهی گیتاشناسی(:جغرافیای) پارسی بلند شده است روا نیست که فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران خاموش باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.