نــگـاه مـــردم

Amordad Weekly Newspaper - - News -

با آرزوي بهترینهــا براي امردادیان کاش زرتشــتیاني که در طول تاریــخ در ایران تاثیرگذار بودند را بیشتر معرفي ميکردید. بیشــتر مــا را در جریان کارهــاي آقاي نیكنام بگذارید. ارادتمند نادري

با درود، لرها تیرهاي جدا از لکها هستند و لهجهی لري بخشــي از زبان فارسي است مانند تاجیكي، دري زرتشتي، مازني، گیلكي و هرمزگاني و بيدلیل نیست که بختیاريها به نمایندگي از پارسها بخش جدایيناپذیر بزرگداشت کورش هستند.

با درود به دســتاندرکاران امرداد از شما دوســتان ميخواهم که این پیــام من را به گوش فرنشــین میراث فرهنگي کشور برســانید که اگر تالش نكنــد روزي را در تقویم ملي کشــور به نام کــورش بزرگ ثبت کند چپاولگــران فرهنگي بیگانه این افتخار را بــراي خود و به نــام خود ثبت ميکنند. همچون پورسینا، مولوي، شاهنامه، کمانچه، چوگان ...و بشتابید که چپاولگران در کمیناند. باسپاس از شما. بهزاد بختیاري

در پیمان آلخاباز ایران به دست روس تكه تكه شد و با آنهمه فارس ترکمنستان شد! و تازه به سوي ما کوچ ميکنند.

همه گروههای ایراني، کــرد، لر، بختیاري، بلوچ، ترکمن، عرب، آذري و فارس، خالصه از شــمال تا جنوب از شــرق تا غرب همه همدل، یکصدا، برادر و هموطن هســتیم به دور از دیــن و مذهب که دشــمنان از این همدلــي یكصدایي ملت ایران عصباني شــدند. خلیج فارس تا ابد فارس هستي و ميماني. درود بر مســلمان اعم از سني و شیعه، درود بر زرتشــتي، درود بر کلیمي، درود بر ارامنه و آشوري. همه همدل یكصدا دربرابر دشــمنان قســم خورده این خاك مقدس ایران ایستادهایم تا آخرین نفس.

درود بر شاهنشــاهي اسپانیا که آشوبگران جدایيخواه سرسپرده روباه پلید را سرکوب کرد.

گویش لكي هرچند به عنوان زباني مستقل به ثبت رســیده اما بنده بــه عنوان فردي که پدربزرگم لک اســت خوب ميدانم که لكي گویشي اســت برپایهی زبان پارسي و آمیختهاي از لهجــه لري و برخي واژگان پهلوي و اندکي واژههاي محلي.

درود، تاکنون چند داستان و رمان برانگیزنده درباره یعقوب لیث و بابک و مازیار و سنباد ...و نوشــته شــده اگر در امرداد آینده نام ببرید. سپاسگزارم! امرداد: دوســت بزرگوار در امرداد بارها در اینباره نوشــتارهایی چاپ شــده. مازیار در شــمارهی .143 بابــک خرمدیــن در شمارههای ‪،289 ،163‬ و .317 یعقوب لیث در شــمارههای ‪241 ،221 ،179‬ و .311 سنباد در شماره .229

با درود و تهیت، چه خــوب خواهد بود که امرداد کمکم از یک پایگاه صرفا خبررسانی، به یک پایگاه پژوهشی دگرگون شود. با سپاس، سورنا

با درود به امردادیان ميخواستم بدونم سال روز جنگ قادسیه 25 تا 28 آبان هست؟ امرداد: بله دوســت بزرگــوار. این تاریخ درست است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.