شاهنامه سنگبنای ایرانگرایی پس از باستان

Amordad Weekly Newspaper - - News -

دکتر جالل خالقی مطلــق میگوید: «مفهوم میهن و ایران را وامدار فردوسی و شــاهنامهاش هستیم. هیچ سرایندهای پس از فردوســی نبوده که شــاهنامه را نخوانده باشد. هنگامی که نظامــی در گنجه میگوید "همه دنیا، تن اســت و ایران دل/ نیســت گوینده زین قیاس خجل"، نشــان از مهرش به ایران دارد. مگر میتوانیم بگوییم نظامی ساســانیان را نمیشناخته هنگامــی که همهی داســتانهایش داســتانهای باســتان اســت. یا خاقانی شــروانی که به ایوان مدائن میرسد اشک میریزد و آن چامه(:قصیده) را میســراید که انســان سرشار از افسوس میشود. چگونه میتــوان گفت مهر به ایران نبوده اســت. خلیفههای عباسی نیز شیوهی خراج(:مالیات)، سکهزنی(:ضرب) و شیوهی فرمانروایی خود را از ساســانیان گرفتند و گاهی میخواســتند بگویند ما فرمانروایان بر حقی هستیم، با نسبنامهی ساختگی، خودشان را به ساسانیان میرساندند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.