«بیژن و منیژه» نامزد نهایی جایزهی جهانی کتاب مصور «لیتل هاکا»

Amordad Weekly Newspaper - - News - نویسنده چیستا پاکسرشت

برگردان انگلیسی «بیژن و منیژه» اثر علیاصغر ســیدآبادی که نگارگری آن را مرجان وفاییان انجام داده است در میان نامزدهای نهایی جایزه جهانی کتاب مصور «لیتل هاکا» جای گرفت. در فهرســت نامزدهای نهایی جایزهی جهانی کتاب مصور لیتل هاکا نــام کتابی برگرفته از یکی از داستانهای شــاهنامهی فردوسی نیز بهچشم میخورد. کتاب مصور بیژن و منیژه داستانی از شاهنامهی فردوسی توانست از میان ۰۰۵1 کتاب فرستاده از ۰۴ کشــور به واپســین گامــهی (:مرحله) دریافت این جایزه راه پیدا کند. فهرست نهایی این جایزه دربرگیرنــدهی ۰81 کتاب مصور از انتشــارات گوناگون جهان است که قرار است کتاب برگزیده در ماه دسامبر معرفی شود. نیکولت جونز ویراســتاری کتاب بیژن و منیژه ســیدآبادی را بر دوش داشته است. این اثر در سال 61۰۲ میالدی بهدست آزیتا راسی به زبان انگلیســی برگردان و از سوی انتشارات 7LQ\ 2ZO در انگلستان چاپ شده است. نگارههای کتاب را مرجان وفاییان کشــیده است که در کارنامهی خــود نگارگری کتــاب «طوطی و بازرگان» و «سیندرال نیل» را نیز دارد. جشــنوارهی کتــاب لیتل هاکا یــک هماورد (:رقابت) جهانــی میان کتابهــای مصور از سراســر جهان اســت که هر ســال از سوی سازمان زنان شنزن کشور چین برگزار میشود. داســتان بیژن و منیژه یکی از داســتانهای نامدار شــاهنامه، کتاب حماسی ایرانیان است. این داستان، داستان دلبستگی بیژن پسر گیو، و منیژه، دختر افراســیاب، است. بیژن پهلوان جوان ایراني به فرمان کیخسرو در پي کاری به ارمان (مرز ایران و توران) ميرود. در بازگشت گرگین، راهنماي بیژن، او را به مجلس منیژه، دختر افراسیاب، پادشــاه توران، ميبرد. آرمان این دعوت درگیر کردن بیژن در داستانی است که به کشته شدن او به دست افراسیاب، دشمن دیرین ایران، خواهد انجامید. منیژه با دیدن بیژن به او دل ميبندد و او را نزد خود ميخواند. ولی بیژن ناچار است به سرزمین خود بازگردد. گفتن این حقیقت از سوي بیژن ســبب ميشــود که منیژه براي نگاهداري او چارهای بیندیشــد. بیژن با داروي خوابآوري که یکي از پیشــکارها به دســتور منیژه به او ميخوراند بیهوش ميشود و منیژه او را به کاخ خود ميبرد. دربــان کاخ که از باشــندگی (:حضور) مردي بیگانه ســخت شگفتزده شده است، رویداد را به آگاهی افراسیاب میرساند و او به دستیاري برادر خود گرسیوز و با یاری سربازانش بیژن را دستگیر ميکند. در آغاز افراسیاب دستور کشتن بیژن را ميدهد ولي سپس به پیشنهاد وزیرش او را در چاهــي زنداني ميکند. منیژه با خواري از خانهي خود رانده شده است، شب و روز را به اندوهگساري و پرستاري بیژن ميگذراند. گرگین که با ریاکاري مســبب این رخداد بوده و اکنون از کردار خویش پشــیمان اســت، به ایــران بازميگردد و با ســخناني بيپایه خبر ناپدید شدن بیژن را به شهریار ایران ميرساند و درپی خشــم خســرو گرفتار بند ميشــود. کیخســرو در جام جهاننما بیــژن را ميبیند که در چاهي از ســرزمین توران زنداني است. کیخســرو با ایــن امید که بیژن زنده اســت، رســتم، پهلوان نامدار ایــران، را براي رهایي بیژن راهي تورانزمین ميکند. رســتم پس از جست و جوي بسیار سر انجام بیژن را ميیابد و با شکست دادن تورانیان همراه بیژن و منیژه به ایران بازميگردد. کیخســرو به شــادماني این پیروزي که بیژن را یافته اســت، جشــن پیوند او و منیژه را بر پا ميکند و گرگین را نیــز که از کردهی خود به شــدت پشیمان شــده اســت به پایمردي رستم ميبخشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.