شــهرنام

بيهپس؛ شهری ميان دو رودخانه

Amordad Weekly Newspaper - - News -

رشت از ریشــهی رش به چم (:معنی) باران بســیار ریز آمده اســت و این نامگــذاری با بارشهای فراوان در این شهر همخوانی دارد. َرشت در گویشی دیگر ِرشت خوانده میشود كه از ریشهی ریســیدن است كه این نیز با تولید ریشههای ابریشمی همسو است. رشــت پیشتر «بیه» یا «بیهپس» خوانده میشــد. بیه به چم رود و یا دهانهی میان دو رودخانه اســت. در عالمهی دهخدا نیز آمده اســت، واژهی رشت با شمارش ابجد 900 میشــود كه با زمان آورده شــده در كهنترین كتاب جغرافیــا همخوانی ندارد. در بنمایههای (:منابع) دیگر نیز از رشت به چم «در گودی جای گرفته» یاد میكنند كه پیشتر در قالب بازار رشت بر زبانها روان بوده و كمكم واژهی بازار از آن افتاده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.