محمدعلی دادخواه حقوقدان و پژوهشگر فرهنگ و تاریخ

Amordad Weekly Newspaper - - News -

شکوه قومی ما گوهری است روشنتاب از آنکه خود گوهر از دوده کیان داریم در سامانهی زندگی هر ســرزمینی سیاستمداران و همهی گروههای وابسته به آنان مهمانان چند روزهای بیش نیستند که با برآمدن ســالی چند از چشمانداز مردم دور میشوند ولی فرهنگمــداران با آنکه هنگام زندگی کر و فر چندانی ندارند ولی میزبانانی هســتند که خورشــیدگونه همه را بر سفرهی خود پذیرا میشــوند و به آمد و شد کنندگان خرد و اندیشه پیشــکش میکنند و نام و یاد این دســته پیوسته فرخنده و برجســته میماند. بیگمان همه ســعدی را میشناسند اما اندکاند کســانی که میدانند سیاستورزان روزگار وی چه کســانی بودهاند در میان سیاستمداران هم آنهایی که کار فرهنگی کردهاند جاودانه شدهاند. خواجه نصیر طوسی را بنگرید که وزارت و فرمانگری داشت ولی آنچه وی را مانا ساخته کتاب اخالق ناصری است. انگیزه این یادآوری آن بود که مبادا با باد سیاســت این سو و آن ســو شویم و در این رفت و آمد به فرهنگ و نمودها و نمادهای آن ناروایی کنیم. پیشتر نوشته بودم ایران یک سرزمین فرهنگی پر تاریخ است که در بحرانهای بنیانکن کمکرســان ما بودهاند نمونهی برجستهی آن آیینهای نوروزی اســت که به گزارش تاریخ جشــن ملی و پیوندی فراتر از باور و تراز و آموزشگر دادگری، همدلی، پیوند و شادی بوده است و همانند دژی استوار سرزمین ما را پاس داشته است. این گزافه نیست که نوروز ما را نگهبان بوده اســت نه ما نوروز را. به هر ســو در روزگار ما که پیکار بایدها و نبایدها، راستی و ناراستی پیمانروایی و نابکاری است نخســتین خویشکاری ما را به خود میخواند مبادا بازیچهی نگرشهای کوتاه سیاســی شویم و از فرهنگ و نمادهای آن دیده برداریم. این ستونهای کهن پی و پایهی آرامش خانه، آسایش کاشانه و امنیت سرزمین است؛ ارزشهای برترینی که پندگران ارجمندی هستند که فراتر از غوغاساالریهای روزانه پیوند و همبستگی ما را به همراه دارند. چرخــش روزگار ما را آموخته سیاســت افت و خیز دارد ولی فرهنگ پایندان ســترگی اســت که در هر زمــان و زمین میتوان از آن نیرو گرفت و توانا شــد. سیاســت در همهی روزگار بــا نفرین و کین همراه بوده اســت زیرا سیاســت با پلیدی، زشــتی، دروغ و نیرنگ همراه میشود و شوربختانه سیاســتگران این ویژگی را برتــری میدانند. فرهنگ تنها رشتهای است که مهرههای گذشته و آینده ما را به هم پیوند میدهد. برای پایداری فــروزش فرهنگ و پویایی آن، پرتو پویای پر توان فرزانگی و هوشمندی ما را میخواند که اسیر رخدادهای روزانهی سیاسی نشویم. به حیرتم که چرا این گزیده کاال را نه ایمن از خطر کاهش و زیان داریم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.