نــگـاه مـــردم

‌‌امرداد‌چش ‌مب ‌هراه‌ديدگا‌هها،‌انتقادها‌و‌پیشنهادهاي‌شما‌خوانندگان‌گرام ‌ي‌است.‌

Amordad Weekly Newspaper - - News - صندوق‌پستي‌امرداد:‌‌‌‌‌‌تهران‌441/55851‌‌ ‌09198040593‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:دادرما‌مارگلت‌هرامش ‌10000088325331‌‌:دادرما‌ریگمایپ‌هرامش شماره‌وات 09198040593‌‌‌‌‌‌‌:دادرما‌پاس‌

درود بر امردادیان کوششتان جاي تحسین دارد. واژهي شوند و راین هر دوتاشان خوبند اما بیان مهم است. بیان شوند آسانتر است. زنده و جاوید باد و هست زبان گمشدهمان. دوستدار شما بهمن قاسمي

درود بر شما، ميخواســتم درخواست کنم دربارهی خانوادهی فیروزگر که بیمارستان فیروزگــر را وقف هممیهنان غیرزرتشــتي کردند، نوشتاری چاپ بفرمایید. با سپاس از شما، مهیار

درود بر پاســداران آیین نیاکانم. در پاسخ به ســخنان نفر چهلوپنجم شوراي شهر یزد، نخست ميخواهم بگویم اگر یزديها همچون شــما بودند کــه نفرچهلوپنجم نميشدید، ســپس اینكه زرتشتیان، نیك اســت پندار و گفتار و کردارشــان، راستي تنها راهشان، برابري شعارشان، سازندگي اهدافشان، گر تو نیستي از پیروانشان، بشنو پند همیارشان، مباش بر سر راهشان... باسپاس بابك جعفربیكلو

با درود به دوستان همیشگي امرداد. نخست درود من را به آقاي ســپنتا نیكنام برسانید و بــه او بگویید، که همهي ایرانیان ســپنتا هستند و هر کس که آفند او سخن ميگوید زیادهگویي ميکند و گروهي اندك هستند که ميخواهند میان مــا ایرانیان جدایي افكنند که کــور خواندهاند ما همیشــه در کنار هم هستیم و خواهیم بود به یاري خداوند بزرگ. با سپاس بهزاد بختیاري

خواهشمند است از نویسندگان امرداد بخواهید همه واژگان خود را به پارسي بنویسند و هیچ واژهی تــازي به کار نبرنــد. اینگونه ما هم ميتوانیم در ســخنهاي روزانه تنها واژگان پارسي را بهکار ببریم. این یك کار فرهنگي بسیار ارزشمند خواهد بود. با سپاس از شما

بــا درود به امردادیان عزیز، مــا ایرانیان از هر قوم، ایل و عشــیرهاي که هســتیم در طول تاریخ پشــتیبان و همیار همدیگر بوده، هســتیم وخواهیم بود، لذا همدردي خویش را با هموطنان عزیز و دوســت داشتنيمان کردهاي غیرتمند بابت واقعه اسفبار اخیر را اعالم ميداریم و از اهورامزدا صبر و شكیبایي براي بازماندگان آرزومندیم و خواهانیم کشور عزیز و مردم دوستداشتني این مرز و بوم را از هر گونه گزندي در امان نگه دارد. کوچك شما-ع-م

از چگونگــي جدا کردن بخــارا و پیمان آلخا بنویســید با آنکه اســپانیا هم بــر جاهایي ميتازید اکنون آن رفتار گذشــته را ندارد و اتمي هم نیست از اینرو ایستادگياش دربرابر جدایيخواهان ستودنيســت تا دریابند براي ایران کوچك شــده اینگونه نخواهند و براي نابومیان بربر یورش آورده بــه ایران تاریخ نسازند.خوزستان و آذربایجان! را دریابید که فارسها را در آنجا نیز دارند آواره ميکنند! امرداد: بشنو این نی چون شكایت میکند/ از جداییها حكایت میکند/ سینه خواهم شرحه شرحه از فراق/ تا بگویم شرح درد اشتیاق یار مهربان! چشــمان نگران شما بر فراق و جدایی فرزندان از مام میهن ستودنیســت. به درستی نیز باید با چنین چشمانی، مرزهای ایرانی و دگرگونیهای سیاسی را در خاورمیانه پایید تا در پیوستگی ســرزمینهای ایرانی کوچكترین کاستی پدید نیاید. در برابر دروغ پراکنیهای بیگانگان، میباید فرهنگ مشترك و نیك نیاکان را به خودباختگان یادآور شد. ما نیز در امرداد از تاریخ شــوم تجزیهی ایران سخن گفته و بسیار خواهیم گفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.