دو روی یک سکه

Amordad Weekly Newspaper - - News -

«چرا اسفندیار با رســتم نبرد میکند؟ چیستی و چرایی این نبرد را چگونه میتوان یافت؟» پاســخی که دکتــر میرجاللالدین کزازی به این پرســش میدهد این است که در رویارویی رستم و اسفندیار به راستی دو ویژگی و پایگاه پادشاهی و پهلوانی با هم نبرد میآزمایند. هرگز پیش از این نبرد ما بــه اینگونه رویارویی و همآوایی در شــاهنامه بازنمیخوریم؛ پهلوانی و پادشاهی دو روي یک ســکهاند. اگر یکی نباشد، دیگری بهانه و شوند (:علت) بودن خود را از دســت خواهد داد. اگر پادشاه تاجدار است، پهلوان تاجبخش است. میتوان گفت پادشاهی بر پهلوانی استوار شده است. پس، این دو نمیباید رویاروی یکدیگر بایستند رستم با کشتن اسفندیار به راستی خود را میکشد. از این رو است که با مرگ رســتم بخش پهلوانی شاهنامه به پایان میرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.