لولهکشی جداگانهی گاز برای آرامگاه زرتشتیان تهران

Amordad Weekly Newspaper - - News -

آرامگاه‌زرتشــتیان‌تهران‌برای‌نخستین‌ بار‌دارای‌انشــعاب‌لوله‌کشی‌جداگان ‌هی‌ گاز‌م ‌یشود. بنابر‌گفت ‌هی‌افشــین‌نمیرانیان،‌جانشین‌ فرنشین(:نایب‌ رییس)‌‌انجمن‌ زرتشتیان‌ تهران،‌برای‌این‌کار‌تا‌0۵‌میلیون‌تومان‌ هزینه‌کنار‌گذاشــته‌اســت‌تا‌انشــعاب‌ جداگانــ ‌هی‌گاز‌برای‌آرامگاه‌قصرفیروزه‌ کشیده‌شود.‌جایگزینی‌لول‌هی‌پل ‌یاتیلن‌ فشــار‌قوی‌به‌جای‌لولــ ‌هی‌فوالدی‌و‌ بهسازی‌لوله‌کشی‌کنونی‌در‌برخی‌بخ ‌شهای‌ آرامگاه‌در‌دستور‌کار‌این‌انجمن‌است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.