شادباش جشن آذرگان از سوی وزیر ارشاد

Amordad Weekly Newspaper - - News -

وزیر‌ارشاد‌جشن‌آذرگان‌را‌به‌زرتشتیان‌ شادباش‌گفت. ســیدعباس‌صالحی‌در‌پیامی‌در‌توییتر‌ نوشت:‌«آذر‌را‌با‌برگ‌زر‌آذین‌بسته‌اند.‌ جشــن‌آذرگان‌را‌به‌هموطنان‌زرتشتی‌ تبریک‌م ‌یگویم.» گفتنی‌است‌جشن‌آذرگان‌بر‌پای ‌هی‌گاهشمار‌ زرتشــتیان‌در‌روز‌آذر‌از‌ماه‌آذر،‌برابر‌با‌سوم‌ آذرماه‌خورشیدی،‌است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.