گام دوم یاریرسانی به زلزلهزدگان آغاز میشود

Amordad Weekly Newspaper - - News -

انجمــن‌زرتشــتیان‌یزد‌بــه‌زودی‌گام‌ دوم‌گــردآوری‌یار ‌یهــای‌مردمــی‌به‌ زلزله‌زدگان‌را‌آغاز‌م ‌یکند. ســپنتا‌نیکنام‌بــا‌گفتن‌این‌خبــر‌افزود:‌ این‌کار‌پس‌از‌نیازســنجی‌از‌بخ ‌شهای‌ آسی ‌بدیده‌انجام‌م ‌یشود.‌همچنین‌بخشی‌ از‌کم ‌کهای‌نقدی‌دهشــمندان‌که‌از‌بار‌ پیشــین‌برجای‌مانده‌اســت‌همراه‌با‌گام‌ دوم‌برای‌کارهای‌اساســ ‌یتر‌در‌راســتای‌ یار ‌یرسانی‌به‌زلزل‌هزدگان‌هزینه‌م ‌یشود. فرنشین(:رییس)‌انجمن‌زرتشتیان‌یزد‌دربار‌هی‌ گام‌نخست‌ده ‌شهای‌مردمی‌به‌انجمن‌افزود:‌ تا‌کنون‌کم ‌کهای‌نقدی‌بســیاری‌به‌انجمن‌ شده‌است‌که‌بیشــتر‌از‌01‌هزار‌تومان‌تا‌سه‌ میلیون‌تومان‌بود‌و‌به‌تازگی‌یکی‌از‌همکیشان‌ 04‌میلیــون‌تومان‌را‌برای‌یاری‌به‌زلزل ‌هزدگان‌ دهش‌کرده‌است.‌وی‌افزود:‌همچنین‌شماری‌ از‌همکیشان‌در‌کشورهای‌دیگر‌نیز‌ده ‌شهایی‌ را‌از‌ســوی‌خویشان‌و‌دوستان‌خود‌در‌ایران‌به‌ حساب‌انجمن‌زرتشتیان‌یزد‌واریز‌کرد‌هاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.