دعوت به همکاری - ویژهی همکیشان

Amordad Weekly Newspaper - - News -

یک دفتر خدماتی در محدودهی خیابان ستارخان برای امور اداری و دفتری خود در روزهای زوج از آقایی آشنا به کامپیوتر با شرایط و حقوق مکفی دعوت به همکاری مینماید.

عالقهمندان مشخصات خود را به شماره فکس زیر ارسال نمایند.

021-66420193

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.