ایران و جام جهانی، ریشخند نژاد آریایی!

Amordad Weekly Newspaper - - News - نویسنده پوروچيستارستمی

بیشتر مردم فوتبال را یك سرگرمی و ابزاری برای کلکل و بگو و مگوهایی دوســتانه یا بازیگوشــانه در فضای مجازی میپندارند. زمانی که پای شهرآورد (:دربی) و پیكارهایی میان شــهرهای گوناگون بــه میان میآید این کلکلها رنگ و بوی شــهری و زبانی به خود میگیرد و زمانی که ســخن از جام جهانی و پیكارهایی در جایگاه جهانی میشود این گفتوگوها و جوکهای رد و بدل شده، ایران و به ویژه فوتبال ایران را در سنجش با تیمهای جهان به چالش میکشد. قرعهکشــی جام جهانی 2018 در روســیه پایان نیافته بود که آماج جوکها، نوشــتهها و گیفهای تلگرامــی به میان مردم روانه و به این گونه کشــور ایران با جای گرفتن در میان کشــورهای اســپانیا، مراکش، پرتغال دستمایهی این جوکها شد. پس از آن نیز گفت و گوهای داغ مردم و حتا رســانهها از باشندگی (:حضور) ایران در بدترین گروه جام جهانی 2018 آگاهی میداد. «ایــران را یارای پیــروزی در برابر تیمهای همــاوردش (:رقیب) نیســت» درونمایهی بسیاری از این شوخیها بود. به زبان آوردن ناتوانی تیم ایــران در این پیكارها و کوچك نمودن این تیم با بازتابهای جهانیای که داشت نهتنها خودباوری را در فوتبالیستهای ایرانی کشــت بلكه نیــروی تیمهای دیگر شــرکتکننده را دوچندان ساخت. تیم ملی در کنار دیگر تیمهای ورزشــی ایران بارها و بارها مایهی سرافرازی شده است و از دادگری (:انصاف) به دور است که ناتوانی و باخت تیم ایران در بوق و کرنا شود. به راســتی برنده یــا بازنده شــدن تیمها و شایستگی یك تیم و کشور با بیش از چند روز پیكار یك تیم در پیوند است. چرا تاکنون کسی ریشهی پیشرفت کشورها را در مردمان آن کشور نجسته است؟ روشن اســت ســخنان و باورهای ورزشــكاران و هنرمندان نامور بیــش از دیگران جای خود را در میــان مردم یك کشــور باز میکند و کارگر خواهد بود. شــوربختانه تیم ایران این روزها نه یك بار بلكه بارها و بارها از ســوی این گروه بازنده شناخته شد و در این میان با شگفتی بسیار باز هم یكی از هنرمندان نامدار! با طعنه به نژاد آریایی ایرانیان قرعهی دشوار تیم ملی را دستمایهی شوخی و ریشخند خود ساخت. پرسش این است آنجا که تیم ایران خوش درخشید و مایهی سربلندی شد آریایی نبود؟ و اکنون چرا پیروز شدن تیم ایران یك چشمداشت آریایی و نابهجا شمرده میشود؟ اینگونه ایران پیشرفت میخواهد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.