آرامگاه وحشی بافقی در پیادهرو یــزد

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول - نویسنده فرزانه خسروی

آرامگاه وحشی بافقی سرایندهی نامدار شهر بافق، سالها برای همه یک راز شده بود که با برگشتن خواهرزادهی فرخی یزدی به ایران، سرانجام این راز گشوده شد. پاییز سال 13۹3 خورشیدی، آقای ســخندان، خواهرزادهی ۵۹ سالهی چکامهســرای بزرگ، فرخی یزدی، از خانــهاش در آمریکا به یزد آمد تا خانهی بهجایمانده از داییاش را به جایی برای یاد بود او دگرگون کند. او در این ســفر خود در بارهی آرامگاه وحشــی بافقی سرایندهی نامدار سدهی دهم مهی (:قمری) که سالها برای همه یک معمای حل نشده بود، نیز دادههایی (:اطالعاتی) ارایه میکند. او با یاری از حافظه خود گفت که آرامگاه وحشی بافقی درست در ابتدای خیابانی که خانه فرخی یزدی در آن بوده است که در زمان پهلوی اول، در آن بخش، خیابانکشــی شد و آرامگاه این چکامهسرای بزرگ در زیر خیابان مدفون برجای ماند. مســووالن میراث فرهنگی و شــهرداری یزد نیز با نگرش (:توجه) به آگاهیهــای خواهرزاده فرخی یزدی جای گمانی (:حدودی) این آرامگاه در پیادهرو خیابان امام خمینی(ره) یزد را کاویدند و به برجای ماندههای گور این چکامهســرای نامدار ایرانی دســت پیدا کردند. هماکنون نیز همچنان آرامگاه پیکر وحشی بافقی در انجا است. شــمسالّدین محّمد وحشی بافقی یکی از چکامهسرایان نامدار سدهی دهم ایران است که در سال 11۹ خورشیدی در شهر بافق از توابع یزد چشم به جهان گشود و در سال 16۹ خورشیدی درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.