برگزاری نخستین جشنوارهی ملی عکس بناهای تاریخی

Amordad Weekly Newspaper - - نوس -

نخستین جشنوارهی ملی عکس بناهای تاریخی با نام «احیاء» همزمان با آغاز به کار یازدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایع وابسته در بهمنماه 1396 خورشیدی کار خود را آغاز میکند. پرهام جانفشان، سرپرست صندوق احیای بناهای تاریخی در این باره گفت: از آرمانهای برگزاری نخستین جشنوارهی ملی بناهای تاریخی در زمینهی فرتوربرداری (:عکاسی) میتوان از فرهنگسازی در زمینهی میراث فرهنگی و سازههای تاریخی کشور، ارزشبخشی به سازههای کمتردیدهشده از نگاه دوربین فرتوربرداران و شناسایی بهتر و امکان برنامهریزی برای سازههای تاریخی کشــور یاد کرد. وی افزود: نشان دادن جریان زندگی در سازههای بازسازیشــده یکی از پایههای بنیادین این جشــنواره است. دیده شدن سازههای تاریخی مانند کاروانســراها، گرمابهها، آبانبارها، گسترههای تاریخی در کشور و نگرش به ارزشهای فرهنگی در آثار تاریخی ایران از دیگر آرمانهای برگزاری این رویداد هنری است. این جشنواره در هفتهی پایانی دیماه فراخوان میدهد و فرتوربرداران میتوانند در بازهی زمانی سه ماه (از آغاز بهمنماه) فرتورهای خود را به دبیرخانهی این جشنواره بفرستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.