پوشش بومی زنان خراسان در تاتارستان

Amordad Weekly Newspaper - - نوس -

پوشــش بومی زنان خراســان در گنجخانهی (:موزه) ملی جمهوری تاتارســتان به نمایش گذاشــته میشــود. ایس تنبانه (دامن بلند)، کینک (تونیک آســتیندار)، لچک (روســری توری پولکدار)، کالغچه (کالهک)، دستمال ابریشمی سر، دستمال ابریشمی دست و ملهو (گردنبند با دانههای خوشبو) از پوششهای زنان خراســان اســت که به گنجخانهی ملی تاتارستان پیشکش شد. گلچاچاک نازیپووا، مدیــرکل گنجخانهی ملی جمهوری تاتارســتان، در این باره گفت: پیوند با ایران ریشــهی تاریخی و کهن دارد و در روزگار کنونی دلبستگی به شناخت فرهنگ ایران در این کشور افزایش پیدا کرده و گامهای ایران در همکاری با این گنج خانه در خور ستایش است. مدیرکل گنجخانهی ملی جمهوری تاتارســتان همچنین افــزود: این گنجخانه مهمترین مرکز نگــهداری و نمایــش یادمانهــای تاریخی و شــهرگرایی (:تمدنی) در منطقه است و روزانه 500 تــا 3000 بازدیدکننده دارد. پیشتر نیز با همیاری سرکنسولگری ایران در قازان در آیینی صنایع دستی بومی از سوی استاندار خراسان رضوی و شهردار تبریز به گنجخانهی ملی تاتارستان پیشکش شده است. اقبالی زارچ سرپرســت سرکنســولگری ایران در قــازان نیز در ایــن آیین یادآور شد: پیوندهای همهسویه و رو به پیشرفت ایران و روســیه فرصت بسیار خوبی برای گســترش بیش از پیش داد و ســتدهای فرهنگی با تاتارستان را فراهم کرده است و برگزاری نمایشگاه ویژهی توانمندیهای تولیدی و صادراتی در قازان از نشانههای این پیوندهای فرهنگی است. تاکنــون بیش از 40 گونه صنایع دســتی ایران به گنجخانهی تاتارســتان پیشکش شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.