Amordad Weekly Newspaper

دروازهی چـوبی ارگ بم بازآفـرینی و نصب شد

- خبرنگارامر­داد سپینودجم

زمینلــرزه­ی ویرانگر بم، که در دیماه 1382 خورشــیدی بخش بزرگی از شهر بم را ویران کرد، به بزرگترین سازهی خشتی جهان، که گفته میشــود در سدهی پنجم پیش از زایش مسیح ساخته شــده و تا 1850 پس از زایش همچنان کاربرد داشــته اســت، آســیبهای بســیاری رســاند؛ به گونهای که بیش از 80 درصــد آن ویران شــد و تنها آواربــردا­ری از این ســازه شش ســال به درازا کشید و پس از آواربرداری بازســازی آغاز شــد. به گفتهی مســووالن تا کنون نزدیک به 70 درصد ارگ بم بازســازی شده اســت و خبر خوش اینکه در ســالروز این زمینلرزه و 14 ســال پس از این رخــداد تلخ دروازهی چوبی اصلی و به یاد ماندنی ارگ بم نصب شد. به گزارش ایرنا افشــین ابراهیمی، سرپرست پایگاه جهانی منظر فرهنگی ارگ بم، دربارهی واپسین وضعیت ارگ بم و چشمانداز فرهنگی آن پس از گذشت 14 سال از زمینلرزه گفت: در این 14 سال هم در زمینهی پژوهش برای بازســازی و هم در زمینهی نگاهداری ســازه کارهای ارزشمندی انجام شده است. ابراهیمی افزود: چشــمانداز فرهنگی بم که در سال 1383 خورشیدی در نشست 35 یونسکو به ثبت جهانی رسید نزدیک به 23 هزار هکتار است که 19 هکتار آن ارگ بم اســت و محوطههای باســتانی، کاریزهــا (:قنات)، نخلســتانه­ا و یادمانهای تاریخی، دیگر سازههای این گستره را در بر میگیرد. همچنین هر چهار حصار و هر سه دروازهی ارگ بم بازسازی شده است که البته این به معنای بازسازی کامل نیست.

وی در دنبالــه گفــت: دروازهی چوبی اصلی که از آن رونمایی میشــود برای مردم بسیار خاطرهانگیز است که برای ساخت آن از همان در پیشــین الگوبرداری و برابر همان ساخته شده است. مدیــر پایــگاه جهانــی ارگ بــم همچنین افــزود: با بازســازی بــازار، تکیه، اســطبل، ســربازخان­ه، مســجد پیامبر، زیارتگاه، مسجد جامع، نگارههایی از حاکمنشــین و شــماری از خانههــای اعیانی مانند خانهی سیســتانی چشمانداز این ارگ چهرهی درخور نگرشی به خود گرفته است. ابراهیمی دربارهی اینکه در این ســالها چه ســاز و کارهایی برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی آینــده برای این یادمان ارزشــمند اندیشیده شــده گفت: چون این سازه خشتی اســت اینکه به گونهی کامــل در برابر چنین رخدادهایی آسیب نبیند ناشدنی به نگر (:نظر) میرسد ولی بهینهســاز­ی در ساخت مصالح گلین و بهبود روشهای ســنتی و پیشــرفته برای بازســازی انجام شده اســت تا در برابر آسیبهای احتمالی لرزههای گسل تا اندازهی ممکن آسیبها کمتر شود.

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran