دم‌شیر‌سرنوش‌تساز

Amordad Weekly Newspaper - - نوس -

این روزها مــردم جایجای ایــران به زندگی شــهری روی آوردهاند و آیینهای کهن نقش کمرنگتــری در زندگی مردم دارد. یکی از این آیینها شیوهی پاسخ به خواستگار بود. دختران هنرمند و خوشذوق قشــقایی پاســخ خواســتگار خود را با هنر میدادند. اگر پاســخ دختران پس از خواســتگاری بله بــود، قالی با نقش شــیری که دمش روبه باالست، میبافتند و براي خواستگار میفرستادند. دم پایین شیر در قالی نشاندهندهی پاسخ منفی بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.