سخن‌انديش‌هبرانگيز

Amordad Weekly Newspaper - - نوس -

در چند بند از گاتاها از شاه گشتاسب کیانی یاد شده است. کسی که با آگاهی از آموزههای راســتین دین بهی به آن گروید و در گسترش آن کوشید: «ای زرتشت، کیســت دوست راستکردار تو؟ و کیست آنکه به راســتی خواهان نیکنامی و بلندآوازی انجمن مغان است؟ این کس به راستی کیگشتاسب دلیر است. ای مزدااهورا من مردمان را با ســخنان برخاسته از اندیشهی نیک فرا میخوانم تا به بارگاه تو راه یابند.» (گاتاها - سرودهای زرتشت - یسنای64- بند41) «کیگشتاسب، در پرتو نیروی انجمن مغان و سرودهای برخاسته از اندیشهی پاک و با پیروی از راستی به پاداش درونی رسید. دانشی که در آن مزدا اهورا ما را بهخوشبختیراهمینمایاند.»(گاتاها-سرودهایزرتشت-یسنای15-بند61)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.