درستنویسی

Amordad Weekly Newspaper - - نوس - نویسنده رایاندانش

در‌اين‌نوشتار‌نکت ‌ههای‌ويرايش‌را‌بازگو‌ م ‌یکنيم.‌اميد‌است‌که‌در‌ميان‌نهادن‌اين‌ داد ‌هها‌(:اطالعات)‌گامی‌شايان‌نگرش‌در‌ راستای‌درس ‌تنويسی‌باشد. آزمايشــات: این واژه پارسی است و نباید برای جمع بســتن آن از «ات» زبان تازی بهــره برد. جمــع این واژه چنین اســت: «آزمایشها». آســفالت: این واژه فرانسوی است و نباید آن را به گونهی «اسفالت» نوشت. در زبان پارسی میتوان از برابرنهاد «گژفه» به جای این واژهی بیگانه بهره برد. آسمان،‌آســمانه: این دو واژه را نباید یکی انگاشت. «آسمان» به چم (:معنی) سپهر است و «آسمانه» برابرنهاد واژهی تازی «سقف». آفتــاب‌گرفتــن: در زبان تازی ایــن عبارت برابرنهاد «کســوف» است و نباید آن را برای مفهــوم «تن را در برابر آفتــاب نهادن» بهره برد؛ برای این مفهــوم باید از عبارت «آفتاب خوردن» بهره ببریم. آگاهی‌از،‌آگاهی‌به: هرگاه خواست ما مفهومی ژرف به جستار باشد از عبارت «آگاهی داشتن به» و هر گاه خواســت ما دانستن چیزی باشد از عبارت «آگاهی داشــتن از» بهره میبریم. نمونه: از این پرســمان آگاهــی دارد / به این پرسمان آگاهی دارد. آلی،‌عالی: «آلی» واژهای تازی است و به چم آمیختههای مواد در دانش شــیمی. «عالی» نیز واژهای تازی اســت کــه میتوان به جای آن از برابرنهادهای «بسیارخوب»، «بزرگ»، «بزرگوار»، «ارجمند» و ... بهره برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.