زرتشتیان یزد در آیین پیشواز گهنبار

Amordad Weekly Newspaper - - نوس -

آیین ســپندینهی (:مقدس) واج یشت گهنبار چهرهی میدیاریمگاه، یکشنبه 9 دیماه 69۳۱ در آتشکدهی ورهرام یزد برگزار شد. در‌ایــن‌آییــن‌موبد‌پدرام‌ســروش‌پور‌ دربار ‌هی‌گهنبار‌و‌خردورزی‌اشو‌زرتشت‌ و‌راســتی‌و‌شــادی‌در‌آیین‌زرتشــتی‌ سخنرانی‌کرد.‌ پــس‌از‌نیایش‌از‌باشــندگان‌با‌ناشــتا‌ (:صبحانه)،‌لــرک‌(آجیل‌آمیخته‌از‌چند‌ گونه‌‌خشکبار)‌و‌آب‌هوم‌(عصار ‌هی‌گیاه‌ هوم‌که‌ویژگی‌درمانی‌دارد)‌پذیرایی‌شد. گفتنی‌اســت‌که‌گهنبــار‌میدیارم‌گاه‌یا‌ گهنبار‌میان ‌هی‌زمســتان‌بزرگ‌از‌01‌تا‌ 41‌دی‌ماه،‌برابر‌با‌مهرایزد‌تا‌ورهرا ‌مایزد‌ در‌سالنمای‌زرتشتی‌برگزار‌م ‌یشود. واج‌یشت‌گهنبار‌یکی‌از‌کهن‌ترین‌آیی ‌نهای‌ زرتشتی‌است‌که‌در‌شهرهای‌زرتشتی‌نشین‌با‌ پذیرش‌انجمن‌موبدان‌برگزار‌م ‌یشود.‌موبدان‌ در‌سپید ‌هدم،‌پیش‌از‌آغاز‌هر‌چهر ‌هی‌گهنبار،‌ در‌مکان‌ســپندینه‌یشــت‌خان ‌هی‌آتشکد ‌هی‌ ورهرام،‌یسنا‌م ‌یخوانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.