پیشههای زرتشتیان شناسانده میشود

Amordad Weekly Newspaper - - نوس -

انجمــن‌یانــ ‌شوران‌مانتــر‌هی‌یزد‌در‌ راســتای‌شناســاندن‌پیشــه‌(:شغل)‌و‌ دستاوردهای‌زرتشتیان‌فراخوان‌داد. ایــن‌انجمــن‌از‌دارندگان‌پیشــه‌و‌یا‌ تولید‌کنندگان‌زرتشــتی‌خواســت‌برای‌ بهره‌منــد‌ شــدن‌ هازمان‌ زرتشــتی‌ از‌ توانای ‌یهای‌آ ‌نها،‌داد‌ههای‌(:اطالعات)‌ پیشــه‌و‌تولید‌خود‌را‌برای‌آگاهی‌هازمان‌در‌ دسترس‌این‌انجمن‌بگذارند. زرتشــتیانی‌کــه‌خواهان‌همکاری‌هســتند‌ م ‌یتوانند‌به‌شــمار‌هی‌17۳۶1۶۸22۹0‌زنگ‌ بزنند‌یا‌به‌انجمن‌یانش‌وران‌مانتره‌به‌نشانی‌ یزد،‌بلوار‌بسیج،‌روب ‌هروی‌کتابخان ‌هی‌مرکزی‌ بروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.