هفدهمین پیکار کتاب و کتابخوانی

Amordad Weekly Newspaper - - نوس -

هفدهمیــن پیکار کتــاب و کتابخوانی برای کودکان زرتشــتی 8 تا 0۱ سال از 8 تا 29 دیماه 69۳۱ خورشــیدی هر آدینه برگزار میشود. برپای‌هی‌آگاه ‌یرسانی‌کانون‌دانشجویان‌ زرتشتی،‌برگزارکنند‌ه ‌ی‌پیکار،‌این‌برنامه‌ بازنگری‌شده‌است‌و‌با‌عنوان‌«دورهمی‌ کتا ‌بخوانی»‌به‌گونــ ‌های‌نوین‌در‌چهار‌ آدین ‌هی‌پ ‌یدرپی‌در‌ماه‌دی‌برگزار‌م ‌یشود.‌ همچنیــن‌ در‌ پایــان‌ دوره،‌ آدینــه‌ ۳1‌ بهم ‌نماه،‌پی ‌کنیک‌با‌برنام ‌ههای‌گوناگون‌ و‌هدفمند‌برگزار‌م ‌یشود‌و‌کودکانی‌که‌در‌ این‌دورهمی‌نا ‌منویسی‌کردند‌م ‌یتوانند‌در‌ این‌پی ‌کنیک‌نیز‌شرکت‌کنند. دوســتدارانی‌که‌به‌شــوند‌بســته‌بودن‌ آموزشــگا‌هها‌در‌هفت ‌هی‌پیــش‌برگ ‌هی‌ نا‌منویسی‌آ ‌نها‌گر‌دآوری‌نشده‌م ‌یتوانند‌ بــرای‌هماهنگــی‌و‌کســب‌آگاهــی‌ بیشــتر‌به‌شــمار‌هی‌۹14۶07۶۶120‌یا‌ 07۶447۶۶120‌زنگ‌بزنند. گفتنی‌است‌که‌پیکار‌‌کتاب‌و‌کتا ‌بخوانی‌در‌ راستای‌تشویق‌کودکان‌و‌نوجوانان‌به‌کتاب‌‌ خواندن‌از‌سوی‌کانون‌داشنجویان‌زرتشتی‌در‌ 51‌سال‌گذشته‌در‌هفت ‌هی‌کتا ‌بخوانی‌برگزار‌ شده‌است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.