آشنایی با خوراکهای زرتشتیان؛ کماج کرمانی

Amordad Weekly Newspaper - - نوس -

کمــاج‌کرمانی‌همانند‌دیگــر‌کما ‌جها‌از‌ خوراک ‌یهای‌آیی ‌نهای‌شادی‌است‌و‌برای‌ سفر‌هی‌نوروز‌زرتشتیان‌و‌دیگر‌آیی ‌نهای‌ خوشی‌زرتشتیان‌پخته‌م ‌یشود. مواد‌بایسته‌(:الزم): خمیر‌نان‌ســنگک،‌تخم‌مرغ‌یک‌عدد،‌ شکر‌نصف‌پیمانه،‌سیا ‌هدانه،‌تخم‌گشنیز،‌ گ ‌لخشــت،‌شــنبلیله‌و‌چهــار‌تخم‌به‌ میزان‌دلخواه طرز‌تهیه: خمیر‌نان‌ســنگک‌را‌با‌تخم‌مرغ‌و‌شکر‌ ورز‌مــی‌دهیم.‌پــس‌از‌ور‌آمدن‌خمیر،‌ داخل‌کی ‌کپز‌داغ‌ریخته‌و‌ســیاه‌دانه،‌تخم‌ گشــنیز،‌گ ‌لخشت،‌شــنبلیله‌و‌چهار‌تخم‌را‌ روی‌آن‌می‌ریزیــم.‌این‌کمــاج‌پس‌از‌یک‌ ساعت‌آماده‌م ‌یشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.