نیک اندیشان

Amordad Weekly Newspaper - - نوس -

دهش نيكانديشان «امرداد» را در راه فرهنگ ايران توانا ميسازد. با سپاس از بزرگوارانــي كه «امرداد» را ياريرســان بودهاند. پاداش نيك آنان را از درگاه اهورامزدا خواستاريم.

بانوی ارجمند خضری به مناسب سرسال روانشاد کیخسرو جوانمرد خضری 2/000/000 ریال بانوی ارجمند پروین ماوندادی 2/500/000 ریال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.