کارگاه پارسینویسی

نمونه‌ی‌پارس‌یشده

Amordad Weekly Newspaper - - فـرهنگی - نویسنده هومن الزمی

آرمان‌اين‌کارگاه‌آشــنايی‌با‌بهر ‌هگيری‌از‌ واژگان‌نژاد ‌هی‌پارسی‌است.

نمون ‌هی‌يکم

پیشتر نگاه ســنتی بــه تحصیل )1( در آموزشوپــرورش مبتنــی )2( بر ایــن رویکــرد وجود داشــت )3( که باید از فرصــت حدودا )4( دو هفتهای تعطیــالت نوروز بــرای اجبــار )5( دانشآموزان به مرور (۶) استفاده کرد )7( تا مفاهیمی )8( که ایشان در طول )9( سال فراگرفتهاند در این مدت )10( فراموش نشود.

پارس ‌ینويسی

:1تحصیل آموزش، :2 مبتنی بر بر بنیاد، بر پایه :3وجودداشتن بودن، :4فرصت زمان، :5 حدودا کمابیش، نزدیک به ۶: اجبار کردن واداشتن، وادار کردن، ناگزیر :7مرور بازخوانی، :8 استفاده کردن بهره بردن، :9 مفاهیــم واژگان، دانســتهها، اندریافتها، :10 طول :11 مدت درازا، زمان. پیشتــر، نــگاه ســنتی به آمــوزش در آموزشوپرورش بر ایــن پایه بود که باید از زمان کمابیش دو هفتهای تعطیلی نوروز برای وادار کردن دانشآموزان به بازخوانی درسهــا بهره برند تا دانســتههایی را که فراگرفتهاند فراموش نشود.

نمون ‌هی‌دوم

بر اســاس )1( ایــن رویکرد در گذشــته معلمان )2( تکالیف بسیاری را در نوروز به دانشآموزان میگفتند و دانشآموزان ناچار بودند ساعات )3( بسیاری از تعطیالت خود را به مشق نوشتن بپردازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.