نقش‌فرش‌ایرانی‌بر‌بوم‌نقاش‌آمریکایی

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

هنرمندی اهل میامی - فلوریدا نقاشیهای بسیار شگفتانگیزی با ریزهکاریهای بسیار کامل از فرشهای ایرانی میکشــد که حتا ممکن است آن را با فرش واقعی اشتباه بگیرید. جیسون ســیف از ســال ۵۱۰۲ میالدی برای دلبســتگی خود و همچنین به یاد ریشــههای خاورمیانهایاش، آغاز به آفرینش این آفرینههای (:آثار) هنری کرد. هریک از این نگارهها بســیار پیچیده با جوهر و اکرلیک طراحی شده و دارای شکلهای هندسی و گلدار است که بیشتر روی فرشهای ایرانی دیده میشوند. سیف در گفتوگو با خبرگزاری الجری دیفایند میگوید: «من همیشه جذب طرحهای قالیهای ایرانی میشــوم؛ هم از نظر زیبایی و هم از نگاه ســمبلهایی که روی آنها اســتفاده میشود. بخشــی از تاریخچهی زندگی من به خاورمیانه بازمیگردد بنابراین چیزی است که در همان آغاز زندگی در من ریشه دوانده است.» تاریخچهی طرحهای کالسیک فرش الهامبخش ایــن مجموعــه آفرینهها بــوده و همچنین به بافنــدگان فرش اشــاره دارد کــه از این الگو و رنگها برای نشان دادن آداب و رسوم بومی خود بهره میبردند. این هنرمند با هنر دست و قلممو، اقدام به خلق تابلو نقاشیهای مزین و پرطراوتی کرده است که در نوع خود چشمگیر است. تابلوهای او به طور کامل از الگوها و نقشهایی اســت که در فرش ایرانی دیده میشــود. همان نقشهای هندسی متناســب و متقارنی که در طراحیهای تاریخی هست، در تابلوهای او نیز بهچشم میخورد. هر چند که او آزادی عمل و نوآوری ویژه خود را در گزینش رنگ جوهر و نقاشی اکرلیک برای هر کار دارد، رنگهای پرطراوت گزینشی وی، دقیقا در فرش و بافتههای سنتی ایرانی یافت نمیشود اما شــیوهای اســت که به ذهن این هنرمند در ارایهی هر کدام از کارهایش نفوذ کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.