کیهان کلهر برنده جایزهی ایزاک اشترن

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

مســابقه بینالمللی ویولن ایزاک اشــترن شــانگهای بــه نام این ویولونیست اوکراینی تبار اهل آمریکا نامگذاری شده است. خانوادهی اشــترن نیز در این مسابقه که در کشور چین، بندر شانگهای برگزار شــد، باشنده (:حضور) بودند. آزمون بینالمللی ایزاک اشترن در کنار آزمونهای بینالمللی چایکوفســکی وکویین الیزابت از معتبرترین آزمونهای موسیقی جهان هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.