نخاله؛ تازهترین بالی جان پاسارگاد

Amordad Weekly Newspaper - - News -

انباشت پســماند (:زباله) در حریم پل تاریخی پاسارگاد و بستر رود پلوار تازهترین بالی جان حریم جهانی پاسارگاد شد. افشین یزدانی رایزن (:مشاور) بازنگری حریم گسترهی میراث جهانی پاســارگاد، در گفتوگو با ایسنا در این باره گفت: به تازگی شهرداری پاسارگاد تصمیم به انجام جدولکشی در میان بلوار به درازای نزدیک به ۰۰۶ متر در میانهی راه آسفالته ورودی این شهر در پیرامون مجموعهی میراث جهانی پاسارگاد گرفته است، که هرچند این کار خبری خوشنود کننده است، اما شرکت انجامدهندهی این کار در تخلفی آشکار اقدام به انباشــت و تخلیه نزدیک به ۰۰۵۱ متر مربع آسفالت کندهشده در کنارهی رودخانهی پلوار کرده است. وی در دنباله افزود: انباشت پسماند ساختمانی و حجم انبوهی از آسفالتهای کندهشده در بستر رودخانه اگرچه نخســت تخلفی در حوزهی زیستبوم است و از سوی ادارهی منابع طبیعی شهرستان پاسارگاد باید بستر و عرصهی رودخانهی آن پاکسازی شود، از ســوی دیگر از دید شناسهی (:هویت) تاریخی و میراث فرهنگی گسترهی پاسارگاد نیز اهمیت دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.