مجن؛ ماسولهای در دل کویر

Amordad Weekly Newspaper - - News -

اگر بگوییم ایران ســرزمین شگفتیها است بیراه نگفتهایم؛ ایران ســرزمینی اســت که در همــهی فصلهای ســال بــه هر نقطه از آن بــروی حــال و هوای ویــژهای دارد. گیراییهــای (:جذابیت) گردشــگری ایران آنچنان پرشمار اســت که هیچ گردشگری نمیتوانــد ادعا کنــد کــه در درازای عمر خود توانسته باشــد همه جای آن را بگردد. یکــی از گیراییهــای گردشــگری ایران روستای مجن اســت، روستایی بنبست که تنها از راه جادهی آســفالت به شــاهرود و بسطام پیوند میخورد. به روســتای مجن، ماســولهای در دل کویر میگویند و بهتر اســت بگوییم این روستای پلکانی در دل کویر چشــمبهراه گردشگرانی اســت که در هر فصل ســال بــرای آنها گیراییهای بیمانند خود را دارد. مجن گیراییهای گردشــگری فراوانی دارد که میتوان از آبشــار طبیعی تنگ داستان، منطقهی سرسبز و دیدنی فرحزاد، چشمهی هفترنگ، آبشار سوری، بافت ماسوله گونه و غارهای طبیعی آن یــاد کرد که موقعیت آبوهوایی خنک و دلنشینی دارند. چرا به روستای مجن ماسولهای در دل کویر گفته میشود؟ ساختار این روســتا به گونهای طبقاتی است و این شیوه از مهرازی (:معماری) چشمانداز ویژهای را به این روســتا داده اســت. روستا در دل کویر به یکــی از گیراییهای منطقه تبدیل شــده اســت، هرچنــد نیازمند توجه بیشــتری از نگر (:نظر) گردشــگری است. هنگامی که پــای گفتوگو با روســتاییان مینشینی خواستههای بسیاری دارند. از یکی از این روســتاییان پرسیدم چرا به این روستا مجن گفته میشــود؟ او پاسخ داد روستای مجــن و بخشهای پیرامون آن پیشــینهی تاریخی دیربازی دارد. وجود آفرینهها (:آثار) و دژهایی که در تپههای کنار این شهر دارد و پیشینهای نزدیک به سه هزار سال دارند و همچنین تکههای سفالی کوزههای شکسته، که به دوران پیش از اســالم بازمیگردد، بر ارزش باستانی این شهر افزوده است. در بررســیهای آغازینــی کــه از بخــش مــورد نظر بــرای ســاخت ســد مجن از ســوی ســازمان میراثفرهنگی انجام شد دیرینگی گســترههای پیرامون سد به دوران تاریخــی (اشــکانی و ساســانی) و دورهی اسالمی برمیگردد. بر پایهی بررسی آفرینههای سفالین سطحی و پیمایش در گسترهی سد مجن 9 گسترهی تاریخی شناســایی شد که شــش گستره از این تعــداد درون دریاچه 103 گســتره در بخش حوزهی آبگیر ســد جــای دارد و این نامگذاری به شــوند (:علــت) وجود درختان انبوه و سربهفلککشیده بوده به گونهای که روشنایی خورشــید به شوند فراوانی درختان به زمین نمیرســیده است و به همین شوند این روســتایی باور داشت روســتای مجن بهشت روستاییان است که با وجود کمبودها اقتصــاد کشــاورزی بنیاد زندگــی آنها را تشکیل میدهد. این روســتا تواناییهای گردشگری بسیاری دارد کــه یکی از آنها آبشــار مجن اســت کــه تنها چند کیلومتر با روســتا فاصله دارد. جادهای خاکی که افزونبــر دریافت ورودی از نگر امکانات گردشــگری برای مسافران و گردشــگران کمبود دارد. پس از گشتی کوتاه در روستای پلکانی به سوی آبشار مجن رفتیم پس از کمابیش نیم ســاعت به آبشــار مجن رســیدیم. آبشــاری بیمانند در نوع خود که اگر بتوانیم از پتانســیل گردشگری آن برای مــردم منطقه بهــره ببریــم میتواند بخش شایان نگرشــی از بیکاری مردم را رفع کند. برای بازدید از این آبشار باید دل به پیادهروی از رودخانــه بزنــی و پــس از آن دو کــوه داالنیشکل که آبشار از آن سرازیر میشود و گردشگران گروهی به زیرآب آبشار میروند و یا از راه پلکانی آهنی میتوانند به باالی آبشار بروند و از طبیعت بکر آن لذت ببرند. افســوس که ایران گیراییهای گردشگری بســیاری دارد که ناشــناخته مانده اســت بیگمان روستا و آبشــار مجن تنها گیرایی گردشــگری شهرستان شــاهرود و یا بهتر بگوییم اســتان سمنان نیســت اما چرا باید ما ایرانیها آنچنان نســبت به کشــور خود ناآشنا باشیم؟!

آبشار مجن آبشــاری بیمانند در نوع خود اســت. برای بازدید از این آبشــار باید دل به پيادهروی از رودخانــه بزنی و پس از آن دو كوه داالنیشــکل كه آبشار از آن سرازیر میشــود و گردشگران گروهی به زیرآب آبشار میروند و یا از راه پلکانی آهنی میتوانند به باالی آبشار بروند و از طبيعت بکر آن لذت ببرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.