پیچازه (ویژهی قزوین)

Amordad Weekly Newspaper - - News -

ترازی:

1.ســرزمین مقدس که زیباترین جایگاه در جهــان و کانون و مهد تمدن در طول تاریخ بوده، هست و خواهد بود. 2.مجرای باریک آب برای آبیاری درختان. 3.زور و سنگینی - در آن کباب میپزند. 4.سر - دورویی. 5.واژهای (صــوت) که بــرای تعجب و شگفتی گویند - کهنترین کیش جهانی - واحد وزن قدیمی. 6.روز بیســتویکم ماههای زرتشــتی - جستوخیز و پرش. 7.پهلــوان - شــهر دوازده هزارســاله و تاتزبان در استان قزوین که شیرینترین انگور جهان و بهترین نژاد گوسپند و قوچ ســنگین وزن جهان را داراست - تاب و توان. 8.روز پرهیز از خوردن گوشــت زرتشتیان 9.ناهموار. بدن و تنه. 01.ترش و شــیرین - از انار و گوجه به دست میآورند. 11.شــهر زیبا و دوازده هزار ساله استان قزوین که اثر نامــی غضنفرتپه در مرکز آن قرار دارد. 21.گل ســپید رنگی کــه در قدیم با آن دیوارهای خانه را تمیز میکردند - رنگ زیبای آسمان. .--------.13 41.واژهی پرسشــی - حیوان نجیبی که توســط ایرانیان رام و پرورش یافت - نفس خسته. 51.تشت - خرد و کوچک. 61.تبار - طبل بزرگ - راه میانبر. 71.ارزن به گویش تاتی 81.خدای درویــش - فلزی کــه قابل پیچ خوردن است - خوراک سنتی ایرانیان.

ایستایی:

1.شــهر زیبا و دوازده هزارســاله و تات زبان در حدود 60 کیلومتری قزوین - شــهر زیبا و دوازده هزارســاله که دژ الموت در نزدیکی آن قرار دارد. 2.کوهی بسیار زیبا با بلندای 4170 متر که در جنوب دره الموت قرار دارد - چشمه آب زیبا و بسیار نامی و تاریخی در هفتاد کیلومتری قزوین. 3.طمع - شــهر بسیار کهــن و گردنهای نامی در جنوب استان قزوین 4.از اختراعــات ایرانیان که در ســاخت خانه به کار مــیرود - پســوند جایگاه - پناه و سایه. 5.تــازه - شــاه بزرگ صفوی کــه در روز نهم شــهریور شــهر قزوین را بــه پایتختــی ایران بزرگ برگزید - شــهر زیبا و دوازده هزار ساله در دامنه کوههای رامند قزوین 6.ترس - نــام دخترانه آریایی به معنای آزاد - درخت انجیر معابد 7.مرد - نان سنتی قزوین 8.خوراک بســیار خوشمزه و نامی قزوین - شــهر بســیار زیبا و دوازده هزار ساله در شــمال قزوین که بهترین زغال اخته کشور در آنجا پرورش مییابد. 9.از پادشاهان زیاری و نام پرندهای زیبا و نوک دراز که در دریاچهها و تاالبهای ایران زندگی میکند - شــهر تاتزبان و دوازده هــزار ســاله در جنوب قزوین که نیایشگاه و چشمه آناهیتا درآن قرار داشت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.