نــگـاه مـــردم

‌‌امرداد‌چش ‌مب ‌هراه‌ديدگا‌هها،‌انتقادها‌و‌پیشنهادهاي‌شما‌خوانندگان‌گرام ‌ي‌است.‌ صندوق‌پستي‌امرداد:‌‌‌‌‌‌تهران‌441/55851‌‌ ‌10000088325331‌‌:دادرما‌ریگمایپ‌هرامش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ شماره‌وات09198040593‌‌:دادرما‌پاس‌

Amordad Weekly Newspaper - - News -

با درود سپاســگزارم به شــوند نوشتههاي ناب تاریخــي و فرهنگي هفتهنامهي امرداد. خواهشمند اســت در نوشــتههاي خود از قوم كهن لك و زبان ثبتي اوســتاییاش با شمارگان 2 ميليون تن در ایران هم نام ببرید و بنویسيد. امرداد: با درود بر شــما و همهی لكزبانان گرانمایــهی ایرانزمين، پيشــتر از این در شــمارههای 303 و 322 هفتهنامه به این موضوع پرداختهایم با این همه خواســتهی شما را به دیده میگذاریم.

درود بر شما همه تالشگران راه فرهنگ جاوید ایران زمين. ميخواستم سپاس بگویم به كار نو و گراني كه در مورد تحليل كتابهایي كه در راستاي بابك خرمدین كردهاید كاش همه چيز در این كشور به همين گونه بود. محسن هاشمي

روانشــادی بر استاد احســان یارشاطر كه در ایــن گيتی هم مينوی زیســت و اميد كه خداوندگار ایرانزمين او را جاودان سازد.

امسال در بازیهای آســيایی، اندونزی یك نامردی كرد و این بود كه یه رشته محلی را وارد بازیها كرد و چهارده مدال طال ازش كســب كرد!! و روی كشورهای جعلی را كه ورزشکار اجير میكنند تا مدال بگيرند سفيد كرد!

بيســتون شــکل دگرگــون شــده بگ+ استان(بگســتان) و بغ ستانده معنای مکان پرستش بگ یا خداســت. بغ یا بگ همان واژه فارسی است كه در بغداد پایتخت عراق اســت. بگ وزرگ اهورامزدا یعنی بگ بزرگ آفریننده اســت معادل اهلل اكبــر در عربی. نياگان یکتاپرست ما در این مکان های مهم ایزد یــا اهوره مزدا را پرســتش میكردند. امــروز ما فکر میكنيم ایــن واژه به معنای بدون ستون است.

جا دارد كه همهی آیينهای زرتشتی به عنوان ميراث ملی ایران ثبت شوند و آتشکدههای باســتانی به جا مانده از روزگار ساسانيان بازسازی شــوند و نگهداری بيشتر و بهتری از آنان انجام شــود. ببينيد حکومت و ملت توســعه یافتهی ژاپن چگونه در فرهنگ و سنتهای باستانی خود پایدار هستند.

دوازدهم شــهریور ســالگرد جانسپاری ریيسعلی دلواری و دليران تنگستان در برابر نيروهای انگليســی را باید به یاد بسپاریم. افسوس كه مزار این دالور بزرگ ایرانی در عراق است. ایکاش مزاری نمادین برای او در ایران میساختيم.

سردیس هخامنشی با شــادمانی از دادگاه نيویورک پس گرفته شــد. شوربختانه این گونه یادمانهای تاریخی بســياری به تاراج رفته. هــم چندی از مردم و هــم چندی از مسووالن با ســهلانگاری خودشان كارگزار این زوال و نابودی یادمانها شدهاند.

با رفتن و كوچ جوانــان و نخبگان از ميهن و دیدن برخی از آوارگانی كه در كشــورهای بيگانه در خدمت علم و صنعت آنان هستند دل آدمی میگيرد. ایكاش روزی اینان بازگردند برای وطن خدمــت كنند و گامهای محکمی برای رشد و شکوفایی مردم و ميهن بردارند.

مــا تاریخ پرباری داریــم. تاریخ تنها برای بازگویی یك رویداد نيست !!! تاریخ یعنی دیدن و ساختن آینده ... تاریخ یعنی یك ســتون از یك مملکت یك شاهرگ ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.