نگارگر کتابهای درسی و خالق کارتهای صدآفرین

Amordad Weekly Newspaper - - News -

یاد و خاطرهی نگارههای کتابهای درسی چیزی نیست که از ذهن و اندیشهیبچههایدههیشصتیوپدرومادرهایشانبیرونرود.آیاهرگز به این اندیشیدهایم که چه کسی آفرینندهی نگارههای زیبا و خاطرهانگیز بوده است؟ کمتر کسی است که کمینه (:حداقل) یکی از نگارههایی را که صادق صندوقی کشیده ندیده باشد؛ نگارههای کتابهای دریغ پنداشتانه (:نوستالژیک) دوران کودکی مانند «آلیس در سرزمین عجایب»، «تام ســایر»، «هاکلبری فین»، «هرکول پوآرو»، «بنهور»، «سینوهه» و «گالیور» صادق صندوقی این آدمها و چهرادهای (:شــخصیتهای) کتابها را برایمان زنده کرده و آنها به همین گونه در گوشهای از یادمان ثبت شدهاند. صادق صندوقی، از ماندگارترین نامها و پیشکسوتان در زمینهی نگارگری کتابهای درســی و آفرینههای (:آثار) «ژول ورن» است. کسی که کارش را از نگارگری با مدادرنگی در کودکی آغازید و پس از نگارگری کتابهای درسی به عنوان نگارگر کتاب شناخته شد. وی همچنین خالق نگارههای کارتهای صدآفرینی است که گرفتنش در آن روزگار برایمان بسیار لذتبخش بود. یادش گرامی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.