سخن‌اندیش‌هبرانگیز

Amordad Weekly Newspaper - - News -

در بندهای نخستین گاتاها اشو زرتشت برخی از ویژگیهای نیایش درست را بازگو میکند: «ای مزدااهــورا، آرزوی کســانی را کــه راســت، نیکاندیش و درســتکردارند و تو آنها را میشناســی، برآورده ساز و من نیک میدانم که تــو نیایشهایی را که از دل برآید و برای انجامی نیک باشد پاسخ خواهی داد.» (گاتاها، یسنای82 ، بند01) «ای مزدااهــورا، بــا آوای خود، به خرد و اندیشــهی من که با این نیایشها، راستی و اندیشهی نیک را برای همیشه نگاهبانم بیاموز و بازگوی که در آغاز، هســتی و آفرینش چگونه پدیدار گشته است؟» (گاتاها، یسنای82 ، بند11)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.