«امرداد» فراخوان میدهد با هم ایـران را بشناسیم

Amordad Weekly Newspaper - - News -

هفتهنامهی امرداد با آرمان شناساندن گیراییها (:جاذبهها) و دیدنیهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی و گسترش گردشگری درونکشوری در نگر (:نظر) دارد تا برترین خواستگاههای گردشگری ایران را بر پایهی سنجههایی (:معیارهایی) که در دنباله خواهد آمد به خوانندگان خود معرفی کند. در پایان سال با رای خوانندگان و گروهی از کارشناسان گردشگری برترین گیراییها معرفی میشوند. ایران سرزمینی است با طبیعتی شگرف و تاریخی دیرینه. این فالت کهن زیباییهایی طبیعی و تاریخی بیمانند و بیشماری را در دل خود جای داده است که هر کدام به تنهایی بستری برای بامداد رستگار: کتلهخور از دیدنیهای استان زنجان است که در شهرستان خدابنده، 80 کیلومتری جنوب قیدار، 173 کیلومتری شمال همدان، 410 کیلومتری تهران و 5 کیلومتری شهر گرماب جای دارد. چون در برخی از بخشهای باختری (:غربی) ایران به کوههایی که بلندای چندانی ندارند «کتله» میگویند و چون خورشید از پشت این کوه برمیآید به آن کتلهخور گفته میشود. راین (:دلیل) دیگری هم ممكن است برای این نامگذاری در میان باشد و آن این است که در زبان آذری کتله به چم (:معنی) پستیوبلندی و خور به چم آسان است و راین نامگذاری غار به این نام این است که پستی و بلندیهای این غار آسان است. نخستین بار در بهار سال 1331 خورشیدی گروهی از سرشناسترین کوهنوردان ایران این غار را یافتند و از آن بازدید کردند و از آن پس غار کتلهخور به عنوان پدیدهای شگرف و طبیعی مورد توجه دوستداران غارنوردی نهاده شد. ساختمان غار در زیر کوه کتلهخور جای گرفته و از پاییندست دهانهی آن رود شور که از زیرشاخههای فرعی قزلاوزن است جاری است. غار در منطقهی مستطیل ریختی به ابعاد 1500×2000 متر پدید آمده است. کارکرد هوازدگی مكانیكی و نیروهای درونی گسترش صنعت گردشگری هستند. این صنعت هماکنون از صنعتهای پیشرو در جهان است و همهی کشورها بر سر جذب این سرمایهی بزرگ هماوردی (:رقابتی) تنگاتنگ دارند، ولی به این صنعت ولی در ایران بیمهری شده است و همدلی و هماندیشی ملی در این راستا نیازی بایسته (:ضروری) است. خوانندگان امرداد میتوانند گزارشی کوتاه همراه با عكس از گیراییهای شهر یا استان خود را برای معرفی به هفتهنامهی امرداد بفرستند. عكسها و گزارش خود را میتوانید به شمارهی: 09198040593 تلگرام و واتساپ یا به نشانی: ‪VDUGDELU DPRUGDG#JPDLO FRP‬ بفرستید. گزارشها و عكسهای شما در هفتهنامه و تارنمای امرداد منتشر خواهد شد. در پایان سال با دیدگاهسنجی از خوانندگان و رای کارشناسان استانهای برتر گردشگری ایران شناسانده خواهند شد. شماری ترک یا گسل متقاطع را درون این فضا پدید آورده و به راین (:دلیل) فراهم شدن دیگر شرایط، فرایند غارزایی آغاز شده است. دهانهی غار در بلندای0071 متری از سطح دریا جای دارد. ورودی غار دهلیزی 4000 متری با آسمانهای (:سقفی) کوتاه و بی غارسنگ و چند دهلیز فرعی، پس از دهلیز فرعی یك داالن پهناور059 متری با سرباالییهایی به بلندای 2 متر و گودالهای خشك است که با دو شاخهی 50 متری ادامه پیدا میکند و پس از گذر از یك سرباالیی به تاالر بزرگی پوشیده از چكنده، چكیده و ستون میرسد. کتلهخور غاری است آهكی که در برخی بخشهای آن ِگل ُرس و خاکهای دربردارندهی اکسیدآهن قابل دیدن است. این غار از نگر(:نظر) دیرینگی کمابیش همسن غار علیصدر است. آهكهای غار کتلهخور نسبت به آهكهای غار علیصدر بسیار خالصتر هستند و چون خالص بودن آهكها مایهی شفافیت آنها و در نتیجه گذر نور از قندیلها میشود زیبایی این غار دوچندان شده است. چند اشكوب (:طبقه) بودن این غار از شگفتی و زیباییهای آن است. اینگونه غارها در جهان بسیار کممانند هستند. گمان میرود که این غار 7 اشكوب دارد که البته تاکنون تنها 3 اشكوب آن یافت شده است.

ویژگیهای غار کتلهخور:

.1 آسانی رفت و آمد (مواردی چون سختی راه، وسایل رفت و آمد، فاصلهی گیرایی گردشگری تا نزدیكترین شهری که دستکم بیش از 100 هزار تن جمعیت دارد باید نوشته شود): کتلهخور در 80 کیلومتری شهرستان خدابنده با جمعیتی بیش از 160 هزار تن جمعیت جای دارد و از راه آسفالت زنجانسلطانیه-خدابنده میتوان به آن دسترسی داشت؛ .2 دیرینگی: پیشینهی این پدیدهی شگفت طبیعی به گفتهای به 30 یا 120 میلیون سال میرسد؛ .3 شمار بازدیدکنندهها: اگرچه نام این غار هنوز برای بسیاری ناآشنا است ولی این پدیده شمار بسیاری بازدیدکننده از کوهنوردان، غارنوردان و دیگر مردم دارد؛ .4 ثبت ملی: ثبت ملی نشده است؛ .5 ثبت جهانی: ثبت جهانی نشده است؛ .6 شگفتی: دیرینگی چندین میلیون ساله و وجود شمار اشكوبهای غار از شگفتیهای این پدیدهی طبیعی است؛ .7 دست نخوردگی (:بكر بودن): این غار در درازای 120 میلیون سالی که از عمرش میگذرد دستخوش دگرگونیهای بسیاری شده است که بیشتر آنها طبیعی بوده است. از دگرگونیهای طبیعی این غار میتوان شكستگیهای برآمده از زمینلرزهها، گسلخوردگیها، لغزشها و ریزشها را نام برد؛ .8 سوغاتیها: فرش دستباف از سوغاتیهای شهرستان خدابنده است؛ .9 ضریب امنیت: بازدید از غار کتلهخور ضریب امنیت باالیی دارد؛ .10 امكانات رفاهی: شهرستان خدابنده هتل و امكانات رفاهی دارد؛ .11 خوراکهای بومی ویژه: انگور و سیب از فرآوردههای باغی قیدار مرکز شهرستان خدابنده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.