کالپوش زیر پای آفتابگردانها

Amordad Weekly Newspaper - - News -

دشت گلهای آفتابگردان در گسترهی کالپوش یكی از گیراییهای (:جاذبههای) گردشگری شهرستان میامی در شمال خاوری (:شرقی) استان سمنان است که در 220 کیلومتری شهرستان شاهرود جای دارد. با رسیدن شهریورماه میلیونها آفتابگردان در دشتهای مخملین کالپوش چشمانداز بیمانندی را پدید میآورند. این منطقهی سرسبز و جنگلی با بارندگی مناسب و کشتزارهای آماده برای کشاورزی و جنگلکاری جایگاه ویژهای برای گردشگری دارد. آنچه این دشت را از نمونههای همانندش جدا کرده است و از ویژگیهای آشكار آن بهشمار میرود سطحهای زیر کشت آن است که وارون (:برخالف) دیگر کشتزارهای آفتابگردان که در زمینهای هموار دیده میشود، در دشتهای ناهموار و تپههای آبشارگونهی کالپوش چشمانداز رنگی بیمانندی را میآفریند. کاشت آفتابگردان در این گستره در آغاز بهار به گونهی دیم و آبی است و آفتابگردانهای گوناگون را در بر میگیرد که از گونههای ژنتیكی تازهی آن گونههای پاکوتاه و درشتدانه را میتوان نام برد. گیاه آفتابگردان در بیشتر جاهای جهان کشت میشود و از تخم آفتابگردان روغنی گرفته میشود که اشباع نشده و برای پختوپز مناسب است. شهریور بهترین زمان برای سفر به دشت گلهای آفتابگردان گسترهی کالپوش شهرستان میامی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.