کاهش یک متری آب دریای کاسپین

Amordad Weekly Newspaper - - News -

آب دریای کاســپین در ده سال گذشته یک متر پایین آمده است و روند کاهشی دارد. به گزارش ایسنا مســعود شفیعی در نشست خبری از کاهش چهار ســانتیمتری ســطح دریای کاســپین در دو سال گذشته و کاهش یک متری آن در ۰۱ سال گذشته خبر داد. مســعود شفیعی فرنشــین (:رییس) سازمان نقشــهبرداری در این باره گفت: به شــوند (:دلیل) کاهش بارشها و کاهش ورودی آب از رودخانهها و به ویژه حوزهی ولگا ســطح آب دریای کاسپین در دو سال گذشته چهار ســانتیمتر و در ۰۱ سال گذشــته یک متر کاهش یافته است و گویا این روند دنبالهدار خواهد بود. وی افــزود: در یــک دههی گذشــته ۰۸۳ کیلومترمربــع برابر با ۲۱ دریاچهی ارومیه در زمان پرآبی آن از آب دریای کاســپین کاسته شده است و گمان میرود روند کاهندهی آن بــا توجه به دادههایی که ماهیانه از این حوزه دریافت میکنیم ادامه داشــته باشد. شفیعی کمبــود بارشها، کاهش ســطح ورودی آب از رودخانهها و بــه ویژه کاهش آب از حوزهی ولگا در روســیه را از مهمترین شوندهای پایین آمدن سطح آب این دریا عنوان کرد. شــفیعی در بخش دیگری از سخنانش از احتمال دیگرگونی نام دریای خزر گفت و افزود: هماکنون در نقشههای داخلی این دریا را با نام خزر میشناسیم و در حوزهی بینالمللی با نام کاســپین و احتمال دارد در نقشــههای داخلی نیز نام کاسپین را برای دریای خزر برگزینیم که ریشــهی ایرانی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.