ایریستنام اوروانو یزه میده یا اشه اونام فره وشیو

Amordad Weekly Newspaper - - News -

بــا اندوه فــراوان درگذشــت روانشــاد جمشید شهریار خراشه را به آگاهی بستگان و همکیشان میرساند. آیین پرسه آن روانشاد روز ماهایزد برابر با آدینه 6 مهر 1397 از ساعت 10 تا 12 در تاالر ایرج، واقع در خیابان میرزا کوچکخان، کوي زرتشتیان، پالک 6 برگزار ميشود.

فرزندان: دکتر فرهاد، شهریار و شیده خراشه مهندس جمشید فروغی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.