نــگـاه مـــردم

Amordad Weekly Newspaper - - News -

‌‌امرداد‌چش ‌مب ‌هراه‌ديدگا‌هها،‌انتقادها‌و‌پیشنهادهاي‌شما‌خوانندگان‌گرام ‌ي‌است.‌ صندوق‌پستي‌امرداد:‌‌‌‌‌‌تهران‌441/55851‌‌ ‌10000088325331‌‌:دادرما‌ریگمایپ‌هرامش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ شماره‌وات09198040593‌‌:دادرما‌پاس‌

با درود و ســپاس دربــارهی تاریخ پیش از اســام نواحي آذربایجان بنویسید، ممنون ميشوم. محمد مرادي

سیستان، باستانیترین والیت ایران که نامش تداعیکنندهی شاهنامه فردوسی و دالوریهای پهلوانان نامی ایرانباســتان از زال، سام تا رستم دســتان و اکنون فراموش شدهترین، محرومترین، مستضعفترین و مظلومترین استان ایران است. بسیار جای تاسف دارد.

درود بر شــما، امروزه اســتیكر یا به زبان کــودکان و نوجوانــان چســببرگردان از ابزارهاي مهم است. جاي استیكرهاي ملي همچون آثار و ابنیه تاریخي و شخصیتهاي اساتیري در فروشــگاههاي لوازم نوشتاري خالي است. کوشش شما را چشمانتظاریم.

پرهام مقصودلو شطرنجباز ایرانی موفق شد مدال طای رقابتهای جهانی در رده سنی زیر بیست سال را نصیب خود کند. در میان این همه خبرهای بد و دلهرهها و دلواپسیها، شــما جوانان، دل ما را شاد کردید و پرتویی از روشــنایی به دلهای تاریک ما تابیدید و ایرانی را سربلند کردید. والیبالیستهای ما هم همچنان دارند میدرخشند. نیكزاد

درسته که استان من استان یان و نامآوران هست ولی االن چی داره؟ جز بادهای 120 روزه کــه نعمتی بود برای سیســتان االن شــده با. هامون که مردمان سیستان ازش روزیشــان را درمیآوردند، االن شــنها و ماســهها را بر ســر این مردم میریزد ولی دلیلش چیســت واقعا؟ شــاید همه بگویند مســووالن، ولی من میگویم نه ... ما خود مردم این استان باعث این مصیبتها شدیم بله خود ما... شاید میپرســید چرا؟! چون ما شــكر نعمت نكردیم، زدیم تو کار ریا و دروغ... اگر از ما مردم این اســتان کسی به جایی برســد، اول خود ما مردم این استان زیرآبش را میزنیم و برایش مشكل درست میکنیم فقط از روی حسادت.... نخست باید از خودمان شروع کنیم، تا یزدان پاک هم ما را کمک کند. میبینیم همه جا باران و برف اینجا فقط خاک و شن و طوفان هست. شهرهای دیگر مردمانش همشهریهای خوبی هستند برای هم ولی ما!!!!! ابراهیم

بپاییــد در اهــواز دزدي و زورگیري، دم در خانهها و بریدن طاي دست زنها هم بیداد ميکند، دولت و شــهرباني نیســت!! براي آگاهي و چارهجویي به کجا پناه ببریم؟

من از شــهر همدان از پایتخت تابستاني مادها پیام ميدهم. شــوربختانه کتیبههاي گنجنامــه که به یــادگار از هخامنشــیان هستند بدون حفاظ سالهاست که رها شده است. خواهشــمندم صدای من را به گوش مسووالن برسانید.

پوشش بختیاریها و بانوان ابیانهای شباهت بســیاری به زرتشــتیان دارد چرا که ریشه آنها به زرتشتیان ارتباط پیدا میکند و حتا نام لباسها هم یكی است. به طوری که آن چارقد رنگی در گویش بهدینی «مكنا» نامیده میشود ولی در بختیاری به آن «مینا» گویند و کلمهی مقنعه از آن میآید، بانوان زرتشتی شلوار گشاد پارچهای نیز که در ناحیهی مچ پا با کش بســته میشود بر تن کرده که شوال نامیده میشود و واژهی شــلوار از آن آمده. گاهی به جای شوال، دامن نیز بر پا میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.