گرمابه بلور

Amordad Weekly Newspaper - - News -

بلور از گرمابهی دورهی صفویه و قاجاریه با گســترهای نزدیک بــه 1200 متر مربــع در یکی از بافتهای کهــن و کویهای (محلههای) تاریخی شهر قزوین به نام «محله آخوند» جای دارد و همهی فضاهای آن در زیرزمین است. ســازه به ویژه نگارههای آن و یافتن سفالهای گوناگون در آن پیرامون، نشــان از زمان صفویان و بازسازی آن در روزگار قاجار دارد. برای نمونه نقاشــیهای گل و طبیعت در پیوند با دورهی صفوی و تمثالهای انســان وابســته به هنگام قاجار است. این نگارهها هنگام مرمت در زیر کاشیهایی که در روزگار ما بر روی دیوارهای گرمابه نصب شده بود، پیدا شدهاند. گرمابهی بلور، که تا کنون هیچ نام و نشانی از سازندهی آن پیدا نشده و تاریخ روشــنی از زمان ساخت و سازندهی آن در دست نیست، تا پایان دههی 70 خورشیدی کاربرد داشته است. این گرمابهی تاریخی به شماره 39۶8 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.