نیک اندیشان

Amordad Weekly Newspaper - - News -

دهش نيكانديشان «امرداد» را در راه فرهنگ ايران توانا ميسازد. با سپاس از بزرگوارانــي كه «امرداد» را ياريرســان بودهاند. پاداش نيك آنان را از درگاه اهورامزدا خواستاريم.

سروران ارجمند همســر و فرزندان روانشاد رستم اسفندیار ظهرابی علیآبادی به نامگانه ایشان 2/000/000ریال ســرور ارجمند ارشیا ابریشمینیا به نامگانه خاله آموزگارش روانشاد بانو فریده 500/000 ریال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.