آزادی، نمایی جاودان برای ایران

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

در نیمهی دوم دههی 40 خورشیدی ایران سرمست از دالر نفت، دروازهاش را به روی جهان گشــوده بود و شاه که از تالطمهای سیاسی نخســتین حکومتش گذر کرده بود میخواست توانایی خودش و ایران را به رخ جهانیان بکشد، از این رو...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.