سخن نخست

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

مهربانی سرمایهای است که بیگمان هستی برپایهی آن بنا شده است. مهر نه تنها در نهاد انســان که در زمین و آسمان و باران و درخت جاری اســت. نیاکان ما به گســترهی بی مرز مهر آگاه بودند از ایــن رو افزون بر مهربانی با یکدیگر، مهرورزی با زیستبوم و جانداران همواره در فرهنگ ما سفارش شده و از جایگاه شایستهای برخوردار است. همدلی را میپراکنند، تخم مهربانی را در دل خود و آیندگان میکارند. مهربانی مرز و جغرافیا، زمان و مکان، شــکل و چهارچوب نمیشناســد. دیدن یا شــنیدن درد گرســنگی کودکی در آن سوی جهان یا دیــدن درد هممیهنی در این ســو، نامهربانی با زیســتبوم یا جانداری زبانبســته چنان بر سینه سنگینی میکند که تاب از دل میگیرد. مهربانی را شــکل و شیوهای نیست. هر دم با نامهربانیهایــی که چهرهی روانی شــهر را نازیبا کرده است دیدن آنچه از دوربین مخفی داروخانهای که در آن بازیگری نقش مردی را بازی میکند که از فراهم کردن داروی همسر بیمارش وامانده است و نقش بستن مهربانی از سوی کسانی که میخواهند از داروهایشان کم شود تا داروی هممیهنشان جور شود، یا جوانی که پنهانی و از پشت سر اشاره میکند هزینهی داروها را میپردازد، در قاب این دوربین مخفی خودنمایی میکند. مهربانی یعنی دندانپزشکی که خدمات مطب خود را در دســترس بیماران هپاتیتی و اچآیوی میگذارد. همان بیمارانی که گاه جســارت گذشتن از چند فرسخی هیچ دندانپزشکیای را ندارند چراکه با بازگو کردن درد خود با بیمهری رانده میشــوند. مهربانی یعنی ســربازی که در حملهی تروریســتی به اهواز ســرفراز، جان در کف مینهد و زنان و کودکان را از کانون خطر دور میکند. دیدن و شنیدن چنین صحنههایی در زمانهای که گویا اهریمن بیمهری بر آن ســایه انداخته است زمین را و زمان را به شور میآورد. امیــد که مهربانــی آنچنان کــه در فرهنگ نیاکانی ایرانیان نکو داشــته شــده اســت در روزگار ســردرگم امروز بار دیگر جان بگیرد و جهان را جانی دوباره ببخشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.