دیشموک، روستایی زیبا و ناکام

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

بخش دیشموک در نزدیکی شهرستان دهدشت در استان کهگیلویه و بویر احمد، در باختریترین (:غربیترین) بخش این استان و هم مرز با اســتان خوزســتان جای دارد. برپایهی سرشماری سال ۵۹ جمعیت این شهر و 6۸ روستای پیرامون این شهر کوچک نزدیک به ۱۲ هزار َتن اســت که کمتر از 6000 َتن آن جمعیت شهری و باقی را روستاییان تشکیل میدهند. به گزارش ایســنا، مردم این شهر بیشتر از راه کشاورزی و دامداری به روش ســنتی روزگار میگذرانند. اما به شــوند (:دلیل) موقعیت جغرافیایــی و گرفتــار آمدن در میان کوهها و درهها، این شــهر و روستاهای پیرامونش با محرومیتهای بسیاری روبهرو است. بزرگترین دشــواری مردم این گســتره نبود راههای دسترسی مناسب به شهر و روستاها اســت. 0۱ روستا از 6۸ روستای این بخش جادههای خاکی و ســنگالخی دارند و برخی از روستاها از آب لولهکشی بیبهره هســتند. نبود جادههای مناسب افزون بر کشاورزی و دامداری ، خدمات رفاهی آموزشی و بهداشت مردم این بخش را نیز با دشــواریهای بزرگی روبهرو کرده و آنها را در بنبست نگه داشته اســت. برآیند این محرومیتها به شکل کاستیهای اجتماعی، مانند تنگدستی، بیسوادی، ترک تحصیل و ازدواج زودهنگام دختران و کوچیدن به شــهرهای بزرگتر نمود پیدا کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.