بافت کهن کرمان صاحب شهرداری میشود

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان کرمان پیشنهاد داد: برای نگهداری بیشتر از بافت کهن شهر راهاندازی شهرداری و تعیین شهردار بافت قدیم را در دستور کار شورای شهر قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.