روستای فشنکه روستای ملی حصیر شد

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

ثبت روســتاها و شــهرهای ملی و جهانی صنایع دســتی یکی از آرمانهای معاونت صنایع دســتی اســت. در همین راستا روستای فشنکه استان گیالن به عنوان روستای ملی حصیر ثبت شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.