میمند در آستانهی خروج از میراث جهانی

Amordad Weekly Newspaper - - News -

کوچ ســاکنان میمند، زمینهساز بیرون رفتن این روستا از فهرســت میراث جهانی خواهد شد و این تهدیدی برای این روستای تاریخی است. به گزارش ایسنا، فرهاد عزیزی مدیرکل دفتر امور پایگاه های ثبت جهانی ســازمان میراث فرهنگی کشــور با بیان ایــن خبر در اینباره گفت: جاری بودن زندگی در روســتای میمند یکی از شــاخصههایی بود که شوند (:سبب) ثبت این روستا در فهرست میراث جهانی شد. وی بــا یادآوری این مورد که کوچ ســاکنان از میمند یک تهدید به شــمار میآید افزود: باید شــرایط برای ماندن پایدار مردم در این روستا فراهم شود، تا زندگی همیشه در آن جاری باشد. عزیــزی، میمنــد را یکــی از روســتاهای برجستهی کشــور دانست و گفت: این روستا نیازمند شناســاندن به گردشــگران داخلی و خارجی است و باید تبلیغات ملی و فراملی در دستور کار مدیریت تازهی پایگاه ثبت جهانی میمنــد قرار گیرد. وی با اشــاره بــه اقتصاد روســتای تاریخی میمند افزود: باید با ایجاد کارگاههای گوناگون صنایع دســتی افزونبر کارآفرینی زمینهی زندهســازی و ماندگاری هنرهای ســنتی و بومی این روســتا را فراهم کرد. مدیر کل دفتر امور پایگاه های ثبت جهانی ســازمان میراث فرهنگی کشــور با بیان اینکه ایجاد هرگونه زیرساخت تازه باید با گرفتن پروانه (:مجوز) از پایگاه ثبت جهانی میمند صورت پذیرد، گفت: نباید به بهانهی خدماترســانی به گردشــگران ساختار و بافت روستا آسیب ببیند. وی خواهان همکاری مدیران و مسووالن بومــی با مدیریــت تازهی پایــگاه ثبت جهانی میمند شد و یادآوری کرد: هرگونه دگرگونــی و آســیب رســاندن به حریم روســتای میمند جبرانناپذیر است و حتا میتواند شــوند بیرون رفتن این روستا از فهرست میراث جهانی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.