آیا باغ سیب از میراث ملی خارج میشود؟

Amordad Weekly Newspaper - - News -

بیرون رفتن باغ ســیب مهرشهر از فهرست میراث ملی به ویرانی این باغ و از میان رفتن درختان آن میانجامد. مدیــرکل میراثفرهنگــی، صنایعدســتی و گردشگری استان البرز گفت: آرمان از بیرون بردن باغ سیب مهرشــهر از فهرست میراث ملی، ویرانی این یادمان تاریخی است. بهگزارش ایلنــا، حجتاالســالم فخرالدین صابری در ادامه افزود: از آنجا که باغ ســیب مهرشهر پیشــینهای۰۵ ســاله دارد و دارای درختانی کهنســال و بارور اســت، بایستگی نگاهداری از کشــتزارهای نامور به باغ سیب و کاخ مرواریــد به عنوان میــراث فرهنگی، طبیعی و تاریخی در شــورای عالی معماری و شهرسازی در 6۲ اسفند 139۲ خورشیدی مصوب شــد و مقــررات ویــژهای هم برای نگاهــداری از این یادمــان تاریخی در نگر گرفته شــد، بر پایهی این مصوبه در ســال 139۵ ســازمان میراثفرهنگی این باغ را در فهرســت آثار ملی به عنوان میراث طبیعی به ثبت رساند. صابــری در دنباله گفت: ثبــت ملی این اثر تاریخــی بــه دنبال ابــراز نگرانی مــردم از ویرانی باغ ســیب بود، چرا که شهر کرج از روزگاران دور به عنوان یک باغ شــهر شناخته میشد و نگاهداری از این گستره خواست مردم این شهر بود. مدیر کل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشــگری البرز افزود: باغ سیب ۰63 هکتار اســت و مالک خصوصــی ندارد، اگــر این باغ مالک خصوصی داشــت ما بیگمان برای ثبــت آن با مالک رایزنی میکردیم، این باغ اکسیژن شهر کرج را فراهم میکند و نبض تپندهی این شــهر است، در شرایطی که ارگانهایی همچون شــهرداری باید برای ســاخت یک متر فضای ســبز میلیونها تومان هزینه کنند این فضای سبز بهصورت آماده وجود دارد و باید پاسداری شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.