ســـفری به اقیـــانوس ابـــرها

Amordad Weekly Newspaper - - News - نویسنده مهنوش‌دهنادی

بســیاري گمان میکنند سرتاســر ســمنان کویري و خشــک است و هر سوی آن را که بنگــری تنها بیابان ميبیني، اما همین بیایان را اگر ادامه بدهیم، در 45 کیلومتري شــمال شهرســتان شــاهرود به جنگل ابر ميرسیم، جنگلي که همیشه در آغوش ابرها است. جنگل ابر در 45 کیلومتري شمال شاهرود و در راه شــاهرود به آزادشهر در 12 کیلومتري روستاي ابر جای گرفته که یکي از شهرهاي استان ســمنان به شــمار میرود و در 183 کیلومتري سمنان است. این جنگلها بخشــی از کهنترین جنگلهاي جهان هستند، جنگلهاي هیرکاني که میلیونها سال دیرینگی دارند و از دوران ژوراسیک، یعني دورهی ســوم زمینشناســي، برجای ماندهاند. جغرافیای ویژهی منطقه که دو بخش کمارتفاع و بلند را در کنار هم جای داده اســت ارزشمند است؛ به گونهای که همواره پدید آمدن اقیانوس ابر، در این منطقه میبینیم، پدیدهای کممانند در جهان. پس تا فرصت هست دیدن جنگلهاي 40 میلیون ساله را در ایران از دست ندهید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.